2018-12-11  

Коледен базар на открито -...

ОБЩИНА ПИРДОП организира Коледен базар на открито 2018-12-11 ...

2018-12-10  

Община Пирдоп ще изгражда безплатен...

Община Пирдоп ще изгражда безплатен интернет по инициативата WIFI4EU Община Пирдоп ще изгражда безплатен безжичен интернет...

2018-12-10  

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018...

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018 г. ВАЖНО! Община Пирдоп не е възложител на нито една от автобусните...

2018-12-13  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се...

2018-12-12  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. РЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ 2. РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО ...

2018-12-10  

Важно съобщение ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Поради намалелия пътникопоток, считано от 10.12.2018 г. (понеделник), автобусният превозвач „Ангкор Травел" няма да...

 
 
 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.12 от Наредба №І3-1053/19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейнсоти в земеделските земи, чл. 5, т. 8 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пирдоп, чл. 17, т. 6 от Наредбата за обществения ред на територията на община Пирдоп, във връзка с традиционното честване  на "Сирни Заговезни", със Заповед № 51/24.02.2014г. се забранява паленето на огньове извън указаните от ОбА места...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 2, т. 10 и т. 11 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Пирдоп и във връзка с традиционните чествание на "Сирни заговезни" със Заповед № 52 / 24.02.2014 г. на Кмета на Община Пирдоп се определят местата за палене на огньове.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс и във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България, със Заповед № 97 / 25.03.2014 г. на Кмета на Община Пирдоп се образуват избирателни секции и се утвърждава тяхната номеарция, обхват и адрес   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс, със Заповед № 117 / 03.04.2014 г. на Кемта на Община Пирдоп се определят местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за членове на Европейски парламент от Република България.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На соновние чл. 210, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с протокол от 07.04.2014 г. на комисия, назначена със заповед № 118 от 07.04.2014 г., с който е определен размера на обезщетение на собственици на земеделски имоти, върху които е обособена сервитутна зона /зона с ограничено право на ползване на имота/ при прокарване на "Външен канализационен колектор за отпадни води на град Златица - от гр. Златица към Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в землището на гр. Пирдоп", съгласно ПУП (парцелен план) одобрен, като част от Комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) със заповед № ЗУТ - 3 от 05.04.2013 г.на Областен управител на Софийска област, със Заповед № 119 / 08.04.2014 г. на Кметна на общината нарежда превеждане, от страна на Община Златица по сметка на Община Пирдоп, на сума за обезщетение на правоимащите собственици на земеделски имоти върху които обособена сервитутната зона  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 3 от Избирателния кодекс, във връзка с происвеждане на избори на членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. със Заповед № 134 - ЕП / 24.04.2014 г. на Кмета на Община Пирдоп - инж. Цанко Цанов се определят места за поставяне на агитационни материали

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.132, чл.133, чл.139 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и във връзка с добрите практики за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и водите, противопожарната охрана със Заповед № 153 / 29.04.2014 г. на Кмета на Община Пирдоп - инж. Цанко Цанов, се определят местата за паша на селскостопански животни

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12 от Наредба І3-19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи и във връзка с осигуряване на пожарна безопастност поради настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите, със Заповед № 258 / 08.07.2014 г. на Кмета на Община Пирдоп се обославят правила за пожарна безопастност.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед № 293 / 08.08.2014 г., на кмет на Община Пирдоп се образуват избирателни цекции за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед № 309 / 19.08.2014 г. на кмета на Община Пирдоп се определят местата за обявяване на избирателните списъци за изборите на народни представители на 05.10.2014 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №330 гр. Пирдоп /02.09.2014г. - относно превеждане на агитация за Избори на народни представители на 05.10.2014 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 369 / 29.09.2014 г. - Относно опазване на обществения ред на 05.10.2014 г., във връза с произвеждане на изборите за народни представители за Нродно събрание на Република България.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл.132, чл.133, чл.139 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и във връзка с добрите практики за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и водите, противопожарната охрана, със своя Заповед № 455 / 05.11.2014 г., кмета на ОБщина Пирдоп, определя местата за паша на селскостопански животни.