2018-11-16  new

Покана за деня на християнското...

ПОКАНА 2018-11-16 ...

2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-11-16  new

Обявление за отчуждаване на част...

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за...

2018-11-16  new

Обява до заинтересованите лица и...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията...

2018-11-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП   1. ХИГИЕНИСТ 2. ПРОДАВАЧ 3. ГОТВАЧ ...

 
 
 

ОБЯВА

Община Пирдоп обявява следните телефони за приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването на 26.03.2017 г.:

за гр.Пирдоп:

07181 57-01

07181 52-42

0878 65 88 06

за с. Душанци:

07183 22-02

0878 65 88 06

Заявки се приемат в деня на изборите от 8,00 часа. до 18,30 часа.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             На основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, Кметът на Община Пирдоп ще проведе консултации за състава на Секционните избирателни комисии, с представители на парламентарно представените партии и коалиции за изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017 г.

           Консултациите ще се проведат на 16.02.2017 г. (четвъртък) от 16.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, ет. 3, заседателна зала.

            I. При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2.  Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

II. Съгласно Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, за членове на СИК се назначават български граждани, които:

- владеят български език;

- имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК;

- имат навършени 18 години;

- не са поставени под запрещение;

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Несъвместимости с качеството член на СИК

1.      Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си:

- съпрузи;

- във фактическо съжителство;

- да са братя и сестри;

- роднини по права линия.

2.      Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат за народен представител;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

-   прокурор или следовател;

-   заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Национална служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

3. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – не може да бъде кандидат за народен представител, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество.