2017-05-22  new

Вечер на палавниците от детската...

Вечер на палавниците от детската градина На 19 май най-малките жители на общината зарадваха своите близки...

2017-05-22  new

Йосиф Радионов свири пред пирдопска...

Йосиф Радионов свири пред пирдопска публика На 19 май в Ритуалната зала се състоя дългоочакваният от...

2017-05-22  new

Приказен бал на НУ „Тодор...

Приказен бал на НУ „Тодор Влайков" На 18 май възпитаниците на НУ „Тодор Влайков" представиха пред...

2017-05-22  new

Съобщене на РУ-Пирдоп за прием...

Във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките...

2017-05-19  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, на 25.05.2017 г. от 17.30 ч. в лекторията на...

2017-05-18  

Решение на РИОСВ - София...

Регионална инспекция по околната среда и водите - София Решение №СО-15-ЕО/2017 г.   за преценяване на...

 
 

Заповед № 611/02.12.2013г.
Относно провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина
Заповед №624/13.12.2013г.
За избор на изпълнител за добив на дървесина 
Заповед № 612/02.12.2013г.
Относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Заповед №625/13.12.2013г.
За купувач на стояща дървесина на корен 
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПИРДОП” ЕАД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижим имот, собственост на “МБАЛ-ПИРДОП” ЕАД /виж повече/
-----------------------------------------------------------------------------------------------
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПИРДОП” ЕАД обявява публичен конкурс за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ-ПИРДОП” ЕАД /виж повече/
----------------------------------------------------------------------------------   

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 77 по
Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 13.08.2013 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се, 

                                                                       О Б Я В Я В А:

 

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани, незастроени урегулирани поземлени имоти /виж повече/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 55 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 27.06.2013 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

 

                                                                       О Б Я В Я В А:

 

Публично оповестен конкурс за продажба на недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост /виж повече/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 408 /09.08.2013г.
Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 434 /21.08.2013г.

Относно избор на изпълнител

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 409 /09.08.2013г.
Относно провеждане на явен търг

Заповед № 433 / 21.08.2013 г.

Относно обявяване на купувач


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В изпълнение на Решение № 45 по
  Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 30.05.2013 год. и заповед на Кмета на община
Пирдоп се,

 

                                                                       О Б Я В Я В А:

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани, незастроени урегулирани поземлени имоти /виж повече/

------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 296 / 14.06.2013 г.

Относно провеждане на открит конкурс


Заповед № 308 / 26.06.2013 г.

Относно избор на изпълнител

--------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 295 / 14.06.2013 г.

Относно провеждане на търг с яно наддаване


Заповед № 307 / 26.06.2013 г

Относно избор на изпълнител 

Заповед № 335 / 03.07.2013 г.

Относно избор на изпълнител

Заповед № 336 / 03.07.2013 г.

Относно прекратяване на повторен явен търг

----------------------------------------------------------------------------------------------


На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 46 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 30.05.2013 год. и Заповед № 290 от 12.06.2013 год. на Кмета на община Пирдоп се,

 

                                                                       О Б Я В Я В А:

 Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Пирдоп, местност “Диспансера” /виж повече/

---------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал. 7 и  чл. 20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 30 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 28.03.2013 г. и Заповед № 198 от 10.04.2013 г. на Кмета на Община Пирдоп, се открива процедура по провеждане на публичен търг за предоставяне на безвъзмездно под наем на 9.000 кв. м. свободен терен - публична общинска собственост./виж повече/

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 186 / 02.04.2013 г.

Относно удължаване на срока за подаване на предложения за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот № 121008 - нива в местността "Мезинов дол", землище на гр. Пирдоп
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 158 / 25.03.2013 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 199 / 11.04.2013 г.

Относно прекратяване на открит конкурс

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 157 / 25.03.2013 г.

Относно провеждане търг с явно наддаване

Заповед № 204 / 12.04.2013 г.

Относно избор на изпълнител 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 94 / 18.02.2013 г.

Относно провеждане на търг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 14 / 04.01.2012 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 39 /18.01.2013 г.

Относно избор на изпълнител 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 13 / 04.01.2013 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 46 / 24.01.2013 г.

Относно прекратяване на открит конкурс

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заповед № 628 / 08.11.2012 г.

Относно процедура по провеждане на публично оповестен конкурс

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 625 / 05.11.2012 г.

Относно процедура по провеждане на публично оповестен конкурс

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заповед № 562 /08.10.2012 г.

Относно провеждане на открит конкурс

Заповед № 585 / 19.10.2012 г.

Относно избор на изпълнител 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заповед № 561 /08,10,2012 г.

Относно провеждане на явен търг с наддаване

 Заповед № 584 / 19.10.2012 г.

Относно избор на изпълнител

Заповед № 593 / 25.10.2012 г.

Относно прекратяване на повторен явен кръг

 Заповед № 710 / 14.12.2012 г.

Относно отменяне на Заповед № 584 / 19.10.2012 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заповед № 499 / 03.09.2012 г.

Относно провеждане на търг с явно наддаване

Заповед № 517 / 14.09.2012 г.

Относно избор на изпълнител

Заповед № 536 / 21.09.2012 г.

Относно избор на изпълнител


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № 444 / 27,07,2012 г.

 

Относно провеждане на открит конкурс


 Заповед № 460 / 09.08.2012 г.


Относно избор на изпълнител 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Заповед № 445 / 27,07,2012 г.

 

Относно провеждане на търг с явно наддаване


Заповед № 459 / 08.02.2012 г.

Относно избор на изпълнител 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ЗАПОВЕД

№ 369

гр.Пирдоп, 20.06.2012 год.

Заповед № 355 / 15.06.2012 г.

Заповед № 354 / 15.06.2012 г.

заповед № 224 / 23.04.2012 г.

ЗАПОВЕД № 107 / 05.03.2012г.

ЗАПОВЕД № 106/ 05.03.2012г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.62 от и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-ПИРДОП и в изпълнение на Решение № 93 от 03.07.2012г на ОбС-Пирдоп

„МБАЛ–ПИРДОП”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ -ПИРДОП” ЕООД

 

1.Описание на обекта:  Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на Павилион с обща полезна площ от 6,00 кв.м, разположен на I-ви етаж до северния вход на „Медицински Център I-Пирдоп” ЕООД, в сградата на МБАЛ-ПИРДОП”ЕООД, находяща се в гр. Пирдоп, ул .”Георги Бенковски”  № 24. (виж повече)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.62 от и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-ПИРДОП и в изпълнение на Решение № 92 от 03.07.2012г на ОбС-Пирдоп

 

„МБАЛ –ПИРДОП” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ -ПИРДОП” ЕООД

1.Описание на обекта: Отдаване под наем за срок от 3(три) години на  Кухненски блок с обща полезна площ от 416,00 кв.м., разположен в сутерена на стационарния корпус в сградата на „МБАЛ-ПИРДОП”ЕООД– западно крило. (виж повече)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.62 от и Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-ПИРДОП и в изпълнение на Решение № 91 от 03.07.2012г на ОбС-Пирдоп

„МБАЛ–ПИРДОП”ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване на недвижими имоти, собственост на “МБАЛ-ПИРДОП”ЕООД

1. Описание на обекта: Отдаване под наем за срок от 3(три) години на Кафе-закуски с обща полезна площ от 38,00 кв.м., разположено в сутерена на поликлиничния корпус – северно крило. (виж повече)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.2, чл.19, ал.1, чл.74, ал.1, т.1, ал.2 и следващите от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, в изпълнение на Решение № 65, Решение № 66, Решение № 67 по Протокол № 7 от заседание на ОбС – Пирдоп, проведено на 26.04.2012 год. и Заповед № 369 от 20.06.2012 год. на Кмета на община Пирдоп се

 

                                                                       О Б Я В Я В А Т:

 

Публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти от общинския поземлен фонд (виж повече)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

О Б Я В А

      

              На основание чл.3, ал.1 от Наредба №9 за условията и реда  за провеждане на конкурси за възлагане на  управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.63, ал.3 от ЗЛЗ и Решение № 88 /31.05.2012 г. на ОбС –Пирдоп,

 

                                                           ОБЩИНА ПИРДОП

 

                                                обявява конкурс, както следва:

 

І. Обект на конкурса:

Възлагане управлението на “МБАЛ – Пирдоп” ЕООД – гр. Пирдоп (виж повече)

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2012г. - Заповед № 218 / 15.08.2012 г. - "Доставка на дизелово гориво за отоплителен сезон 2012 - 2013 г."


 

 

Покана

 

Изисквания

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 „Извършване на специализиран превоз на ученици под и над  16 години на територията на Община Пирдоп през учебната 2012-2013 година”

 

 

Тръжна документация

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Покана

 

Забелешка: Приложенията към Проекто - договора ще се връчат в момента на подписване на договора!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2012 г. - Заповед № 411 / 10,07,2012 г. - „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР“


                                                                                 по проект:

 

Предотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте  в село Душанци, община Пирдоп”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Покана

Методика за оценка

Технически спецификации

Оферта


Договор - проект

  

08.06.2012 г.Заповед № 342 / 06.06.2012 г. – „Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР“

 


по проект:

 

Предотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте  в село Душанци, община Пирдоп”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

Покана

Технически спецификации

Оферта

Договор - проект

 


04.05.2012г. - Заповед № 250 / 04.05.2012г. - "Ремонт и адаптация на сградата на "Културен дом - Читалище Напредък", УПИ І - за културен дом, кв. 127, град Пирдоп"

 

Покана

 Техническо задания 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27.04.2012г. - Заповед № 241 / 27.04.2012г. - "Водопровод  за стопански нужди с. Душанци - северна част, Община Пирдоп"

 

Покана 

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Образец № 5

Образец № 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.04.2012г. - ЗАПОВЕД № 205 / 11.04.2012г. - "Извършване на дейности по информация по информация и публичност и организиране на публични събития по проект "Процесът на формулиране и реализиране на местни политики - важен за всеки гражданин"Пълно описание - Приложение № 1

Сведения за кандидата - Приложение № 2

Образец на ферта - Приложение № 3

Ценово предложение - Приложение № 4

Задължения за осигуряване на информация и публичност - Приложение № 5

Справка - информация - Приложение № 6

Проект на договор

Декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП

Декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП

Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП

Обявление за публична покана-------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2012г - ЗАПОВЕД № 150 /03.04.2012г. - "Осъществяване на независим строителен надзор над СМР на обект: "Реконструкция на градска градина, кв. 80, гр. Пирдоп""Публична покана за участие в процедура по Глава осма "а" на ЗОП


Оферта за участие-Приложение №1

Административни сведения - Приложение №2

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 и ал.5 от ЗОП - Приложение №3

Техническо предложение - Приложение №4

Декларация за обстоятелства, които биха повлияли при изготвянето на Офертата - Приложение №5

Декларация, за спазване на действащи стандарти и норми - Приложение №6

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - Приложение №7

Ценова оферта - Приложение №8

Проект на Договор - Приложение №9

 

З  А  П  О  В  Е  Д   № 171
гр.Пирдоп, 20.04.2011 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение №52 по Протокол №5 от 31.03.2011 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с Акт за публична общинска собственост №39 от 28.01.2008 год., чл. 19, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1, при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, се открива процедура по провеждане на  публичен  търг за предоставяне възмездно под  наем на 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З  А  П  О  В  Е  Д  № 172
гр.Пирдоп, 20.04.2011 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение №51 по Протокол №5 от 31.03.2011 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на общо - 26,03 (двадесет и шест цяло и три  стотни) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предстояща процедура по провеждане на  
публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища

Община Пирдоп, на основание разпоредбите на чл.80, ал.2, т.3 и чл.87 е, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед № 98/09.03.2011г. на Кмета на Община Пирдоп, организира продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за следните обекти и при следните условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД №9 / 07.01.2011 г.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение № 152 по Протокол № 15 от 22.12.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, със Заповед №9/07.01.2011 г. на кмета на община Пирдоп се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на общо 36,23 (тридесет и шест цяло и двадесет и три стотни) квадратни метра на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД №10 / 07.01.2011 г.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение № 153 по Протокол № 15 от 22.12.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, със Заповед №10/07.01.2011 г. на кмета на община Пирдоп се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на общо 26,03 (двадесет и шест цяло и три  стотни) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл. 87 "п", ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и във връзка със чл. 87 "р" от ППЗГ,  Заповед № 474 /10.12.2010г. на Кмета  на община Пирдоп, се обявява търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект в м. "Бобьовица", добита от горите на територията на община Пирдоп - ОГФ, обект №О-10403 П с начални цени без ДДС по дървесни видове, сортименти и количество по насаждения и общо за обектите и гаранции както следва: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №309/28.07.2010 г. на кмета на община Пирдоп се откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Строителни работи по реализирането на проекти по договори между община Пирдоп и Държавен фонд „Земеделие" за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по мярка 321 - „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" - „Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап I-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" чрез строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване". Условията за поръчката са обявени в Държавен вестник, на електронната страница на Агенция за обществени поръчки /www.aop.bg/ и в Официалния вестник на Европейски съюз  /www.eur-lex.europa.eu/.

Прогнозна стойност  - 12 181 984.00 лв.
Срок за изпълнение - 24 месеца
Гаранция за участие  - 121 000.00 лв.

Срок за закупуване на документацията: 16.30 часа на 10.09.2010г.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.30 часа на 20.09.2010г.
Срок на валидност на офертите: 120 /сто и двадесет/ дни.
Цена на документацията: 240.00 лв.

Условия за отваряне на офертите

Място: Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2
Час: 10:00
Дата: 21/09/2010 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З  А  П  О  В  Е  Д  №416 / 05.11.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 142 по Протокол № 12 от 06.10.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от същата Наредба, се открива процедура по провеждане на  публичен търг за определяне на купувач на говежди разплодник - говедо, порода "Българско кафяво", при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

З  А  П  О  В  Е  Д  №400 / 25.10.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация в изпълнение на Решение № 134 по Протокол №12 от 06.10.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, ал.1 и ал.2 при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се открива процедура по провеждане на  публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 15,80 (петнадесет цяло и осемдесет стотни) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  № 342 / 02.09.2010 г.

 Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и на основание чл.14, ал.7 ЗОП и чл.1 ал.2 т.3, чл.3 ал.2 и чл.4 ал.1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура чрез открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на проектант за разработване на проекти в идейна фаза за „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп - "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа".

Мотиви за избор: Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за договаряне с покана, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открития конкурс.

2. Одобрявам обявлението по чл.25, ал.2 ЗОП и чл.8 ал.1 т.2 НВМОП за откриване на малката обществената поръчка и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящото решение.

3. Обявявам критерий за оценка на предложенията: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА.

Настоящата заповед/решение с обявлението да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра по обществени поръчки, а обявлението и до редакцията на "Държавен вестник".

Настоящата заповед/решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:(п)________________

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП С ПРЕДМЕТ: 

Избор на проектант за разработване на проекти в идейна фаза за „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  № 341 / 02.09.2010 г.

 Решение за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация и на основание чл.14, ал.7 ЗОП и чл.1 ал.2 т.3, чл.3 ал.2 и чл.4 ал.1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Откривам процедура чрез открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на консултант за извършване на комплексна консултантска услуга за подготовка за кандидатстване на община Пирдоп за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.".

Мотиви за избор: Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за договаряне с покана, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открития конкурс.

2. Одобрявам обявлението по чл.25, ал.2 ЗОП и чл.8 ал.1 т.2 НВМОП за откриване на малката обществената поръчка и документацията за участие в процедурата, които представляват неразделна част от настоящото решение.

3. Обявявам критерий за оценка на предложенията: ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА.

Настоящата заповед/решение с обявлението да се изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра по обществени поръчки, а обявлението и до редакцията на "Държавен вестник".

Настоящата заповед/решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:(п)________________

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА НВМОП С ПРЕДМЕТ:
 

Избор на консултант за извършване на комплексна консултантска услуга за подготовка за кандидатстване на община Пирдоп за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." с проект  „Интегриран воден проект на гр.Пирдоп "Изграждане на ПСОВ с извън площадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О Б Я В А

Община Пирдоп на основание разпоредбите на чл.80, ал.2, т.3 и чл.87 "е", ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед №298/19.07.2010г. на Кмета на Община Пирдоп, организира продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища за следните обекти и при следните условия: (виж повече)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З А П О В Е Д  №245
гр.Пирдоп, 14.06.2010 год.

На основание чл.44, ал.2 от  Закона  за местното  самоуправление  и  местната администрация, в изпълнение на Решение №78 по Протокол №6 от 27.05.2010 год. на Общински съвет - гр.Пирдоп, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с Акт за публична общинска собственост №39 от 28.01.2008 год., чл. 19, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1,  при условията на чл.61, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, се  открива процедура по провеждане на  публичен  търг за  предоставяне възмездно под  наем на 4 ,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, при посочените условия: (виж повече)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №195/05.05.2010 г. на кмета на община Пирдоп се откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Осъществяване на строителен надзор над СМР на обект „Интегриран воден проект на с. Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 1-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" по проект: „Интегриран воден проект на с. Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 1-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" финансиран по Програма за развитие на селските райони 3007-2013г. ,Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони. Условията за поръчката са обявени в Държавен вестник и на електронната страница на Агенция за обществени поръчки /www.aop.bg/.
Прогнозна стойност  - 200 612.00 лв.
Срок за изпълнение - 24 месеца
Гаранция за участие  - 2 000.00 лв.
Срок за закупуване на документацията: 16.30 часа на 11.06.2010г.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.30 часа на 21.06.2010г.
Срок на валидност на офертите: 120 /сто и двадесет/ дни.
Цена на документацията: 36.00 лв.
Условия при отваряне на офертите:
Място
: Заседателната зала на ОбА - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2
Час: 10:00
Дата: 22/06/2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Със Заповед №199/10.05.2010 г. на кмета на община Пирдоп се откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Консултантски услуги, свързани с управление изпълнението на дейностите, включително отчитане на дейностите до изплащане на помощта по проекта с наименование:„Интегриран воден проект на с. Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 1-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с. Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри" финансиран по Програма за развитие на селските райони 3007-2013г. ,Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони. Условията за поръчката са обявени в Държавен вестник и на електронната страница на Агенция за обществени поръчки /www.aop.bg/.
Прогнозна стойност  -
196452.00 лв.
Срок за изпълнение - 30 месеца
Гаранция за участие  - 1 950.00 лв.
Срок за закупуване на документацията: 16.30 часа на 14.06.2010г.
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.30 часа на 24.06.2010г.
Срок на валидност на офертите: 120 /сто и двадесет/ дни.
Цена на документацията : 36.00 лв.

Условия при отваряне на офертите:
Място
: Заседателната зала на ОбА - Пирдоп, гр. Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2
Час: 10:00
Дата: 25/06/2010

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 4 (четири) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" в част от УПИ (парцел) ХVІІ - "За жилищно строителство и магазини," кв.174, представляващ  терен с площ от 4 (четири) квадратни  метри  за поставяне на павилион за търговска дейност, ще се проведе на 27.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 72 (седемдесет и два) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се  извън регулация в землището на с.Душанци, община Пирдоп в близост до язовирната стена на яз."Душанци",  представляващ  част от имот № 000677 с площ от 72 (седемдесет и два) квадратни  метри  за поставяне на павилион за търговска дейност и навес, ще се проведе на 27.04.2010 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на пл."Тодор Влайков", представляващ част от площадно пространство с шадраван в кв.127, с площ от 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра за поставяне на павилион за търговска дейност, ще се проведе на 20.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 165 (сто шестдесет и пет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" №4Б, УПИ (парцел) VІІІ - "За детска градина" в кв.27, представляващ помещение с площ от 165 (сто шестдесет и пет) квадратни метра за услуги, ще се проведе на 20.04.2010 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 8,70 (осем цяло и седемдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 47 в кв.89, ще се проведе на 09.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 6 (шест) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Княз Александър Батенберг" №3з, УПИ (парцел) ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, ще се проведе на 07.04.2010 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 9 (девет) квадратни метра на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Княз Александър Батенберг" №3б, УПИ (парцел) ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, ще се проведе на 07.04.2010 год. от 10.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 6 (шест) квадратни метра свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Княз Александър Батенберг" №3а, УПИ (парцел) ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86, ще се проведе на 07.04.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за определяне на купувач на недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, находящ  се на ул."Цар Освободител" №101, жилищен блок №31, етаж І, ще се проведе на 25 март 2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за определяне на купувач на говежди разплодник - говедо, порода "Българско кафяво", ще се проведе на 03.02.2010 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Със Заповед №501 / 05.10.2009г. Кметът на община Пирдоп обявява:Открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура с предмет: "Изготвяне на Технически проект за  закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица", гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп по проект "Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в местността "Сулюманица", гр.Пирдоп и провеждане на  морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп".
За повече информация: електронната страница на Държавен вестник услуга №6/07.10.2009г.; Регистъра на Агенция по обществени поръчки №00851-2009-0005 и информационен център в общинска администрация - Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2.
Краен срок за закупуване на документацията - 16.30 часа на 16.11.2009г.
Краен срок за получаване на оферти - 16.30 часа на 26.11.2009г.
Цена на документацията - 30.00 лв.

Публичен търг за определяне на купувач на говежди разплодник - говедо, порода "Българско кафяво", ще се проведе на 24.11.2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 1 (един) квадратен метър на свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на пл."Тодор Влайков" №2 в кв.127, представляващ част от фоайе на входа на сградата на общината, с площ от 1 (един) квадратен метър за поставяне на кафе-автомат, ще се проведе на 17.06.2009 год. от 13.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Повторен публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 60 (шестдесет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Душанци на площад "Свобода" №5 в кв.32, представляващ помещение - магазин с площ от 60 (шестдесет) квадратни метра за търговска дейност, ще се проведе на 16.06.2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 71 (седемдесет и един) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" №99 в кв.174, представляващ магазин със складово помещение с площ от 71 (седемдесет и един) квадратни метра за търговска дейност, ще се проведе на 16.06.2009 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" №2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 1 (един) квадратен метър на свободен недвижим  нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на пл."Тодор Влайков" № 2 в кв.127,ще се проведе на 03.06.2009 год. от 13.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 71 (седемдесет и един) квадратни метра на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 99 в кв.174, ще се проведе на 02.06.2009 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 60 (шестдесет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Душанци на площад "Свобода" № 5 в кв.32,ще се проведе на 02.06.2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 15 (петнадесет) квадратни метра на свободен недвижим  нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 47 в кв.89, УПИ (парцел) ІІІ - "За административни нужди", ще се проведе на 03.06.2009 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, гр.Пирдоп, пл."Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

 

Публичен търг за определяне на купувач на недвижим  жилищен имот - частна общинска собственост, находящ  се на ул."Капитан Петко войвода" № 4, жилищен блок № 22, етаж І, ще се проведе на 03 юни 2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Процедура по провеждане на публичен търг за определяне на купувач на недвижим  имот - частна общинска собственост - недвижим имот № 017575, извън регулация в землището на с.Душанци, местността "Ташлъ тепе", ще се проведе на 10 април 2009 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Община Пирдоп на основание разпоредбите на чл.80, ал.2, т.3 и чл.87 "е", ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите и Заповед № 64/10.02.2009г. на Кмета на община Пирдоп, организира продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища, се проведе от 10.00 часа на 27.02.2009г.

Със Заповед № 28 / 23.01.2009г. Кмета на Община Пирдоп обявява:Открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура с предмет: "Изготвяне на Технически проект за  закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица", гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп по проект "Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в местността "Сулюманица", гр.Пирдоп и провеждане на  морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп".
За повече информация: електронната страница на Държавен вестник услуга № 8 / 23.01.2009г. , Регистъра на Агенция по обществени поръчки № 00851-2009-0001 и информационен център в общинска администрация - Пирдоп , пл.Тодор Влайков №2.
Краен срок за получаване на оферти - 16.30 часа на 02.03.2009г. (Процедурата е прекратена със Заповед №131/12.03.2009г. на Кмета на община Пирдоп).

Със Заповед № 812 / 09.12.2008г. Кметът на Община Пирдоп обявява: Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура с предмет: "Доставка на хранителни стоки" за нуждите на заведенията, финансирани от бюджета на община Пирдоп.
За повече информация: електронната страница на Държавен вестник № 36 / 09.12.2008г., Официален вестник на ЕС № 2008 / S 240 - 319374, Регистъра на Агенция по обществени поръчки № 00851-2008-0008 и информационен център в общинска администрация - Пирдоп , пл.Тодор Влайков № 2.
Краен срок за получаване на оферти - 16.30 часа на 26.01.2009г.

Повторен публичен търг с явно наддаване за определяне на купувач на недвижим жилищен имот, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, жилищен блок № 56, вх.А, се проведе на 19 декември 2008 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим жилищен имот, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, жилищен блок № 56, вх.А, се проведе на 05 декември 2008 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Публичен търг за предоставяне възмездно под наем на недвижим имот, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител", представляващ терен - част от паркинг от 9 кв.метра за поставяне на павилион за търговска дейност на юг от сградата на "Автогара" и кв.45, се проведе на 05 декември 2008 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, град Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" № 2, трети етаж.

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост се проведе на 16 октомври 2008 г. от 10,30 ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища се проведе на 14 октомври 2008 г.от 10.00ч. в Община Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Пирдоп на пл."Тодор Влайков" № 24, кв.33, жилищен блок № 6, се проведе на 13 октомври 2008 год. от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, кв.89, жилищен блок № 56, вх. А се проведе на 01.10.2008 год. от 15.30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ в гр.Пирдоп, ул.Сергей Румянцев №9, "ЗА ДАТ", квартал №2, се проведе на 16.09.2008г. от 10.30ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.


Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти, находящи се  в местността "Ташлъ тепе" , землище на с.Душанци, се проведе на 16.09.2008г. от 14.30ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в град Пирдоп на ул."Цар Освободител" № 57 А, кв.89, жилищен блок № 56, вх. А (източна част) се проведе на 16.09.2008г. от 13.30ч. в заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна общинска собственост, се проведе на 19.08.2008г. от 10.30ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне на сечища се проведе на 19.08.2008г. от 10.00ч. в Заседателната зала на ОбА - Пирдоп.

Със Заповед № 477 / 24.07.2008г. , Кмета на Община Пирдоп обявява малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет: "Извършване на дърводобив в насаждения в обект: № О-8302 (отдел 630 "б"), намиращ се на територията на общински горски фонд Пирдоп". Обявлението е обнародвано в "Държавен вестник" № 62 / 29.07.2008г.
Срок за закупуване на документацията и нейното подаване - 01.09.2008г.
Цена на документацията - 240.00 лв.
За повече информация - Община Пирдоп, пл.Тодор Влайков 2, ет.2, ст.1 - Добринка Балканджиева,  и Регистъра на Агенция по обществени поръчки.