2018-04-19  

Община Пирдоп подписа споразумения за...

Община Пирдоп подписа споразумения за партньорство с общини от Република Сърбия Община Пирдоп подписа...

2018-04-14  

Проведе се съвместна инициатива между...

"Зелена" акция на Аурубис и Община Пирдоп Съвместна акция по засаждане на декоративни розови храсти и залесяване...

2018-04-14  

Общината започва пролетното почистване ...

Общината стартира акция „Пролетно почистване" Рано сутринта на 13 април Общинска администрация - Пирдоп стартира акция...

2018-04-23  

Ще се проведе изнесена приемна...

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми съграждани, На 29.05.2018г. от 11.00 до 14.00 ч. на пл. "Тодор Влайков" ще се проведе...

2018-04-20  

Съобщение за паша на добитък...

 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Поради напредналия вегетационен период на развитие на растенията от 30.04.2018 г. е необходимо да се...

2018-04-20  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 - 27 април...

 
 
 

Заповед №179 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ магазинно помещение със застроена площ от 65,00 кв.м. и складово помещение към него със застроена площ от 65,00 кв. м. или с обща застроена площ от 130,00 кв.м., разположени на първия етаж на двуетажна масивна сграда (поща, кметство, здравна служба и магазини) в УПИ V, кв.32 по действащия план на с. Душанци, с административен адрес: с. Душанци, пл."Свобода" №5, за дрогерия,...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №178 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56407.22.36, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 203 кв. метра, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско".
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №177 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ - 234 в кв. 27 по плана на гр.Пирдоп, находящ се в гр. Пирдоп на ул. "Чавдар войвода" № 4В, с площ от 1 207 квадратни метра.
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2018 г.

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №174 / 02.04.2018 г. (свали файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове за обекти от №О-18203 до №О-18207 (свали файлове)

Проекто-договор за обект №О-18203 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18204 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18205 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18206 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18207 (свали файл)

Заповед за класиране №218/23.04.2018 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №173 /02.04.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №18103 (свали файл)

Технологичен план на обект №18103 (свали файл 1), (свали файл 2)

Заповед за класиране №217/23.04.2018 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №48 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, представляващ поземлен имот №11, кадастрален район 199 по плана на новообразуваните имоти на местността "Камберско дере" с площ от 1 249 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №47 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, представляващ поземлен имот №4, кадастрален район 199 по плана на новообразуваните имоти на местността "Камберско дере" с площ от 800 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №46 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.31, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №45 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.30, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №44 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.29, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №43 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.28, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №42 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими имоти, представляващи селскостопански сгради на един етаж - частна общинска собственост с идентификатори: 56407.20.49.1 със застроена площ от 328 кв. м., 56407.20.49.2 със застроена площ от 119 кв. м. и 56407.20.49.3 със застроена площ от 81 кв. метра, изградени в поземлен имот с идентификатор 56407.20.49, находящ се в землището на гр.Пирдоп, местността "Тополница", с начин на трайно ползване - нива.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №38 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №37 / 29.01.2018 год. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №563 / 21.12.2017 г. (свали файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове за обект №О-18201 и №О-18202 (свали файл 1), (свали файл 2), (свали файл 3)

Проекто-договор за обект №О-18201 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18202 (свали файл)

Заповед класиране за обект №О-18201/О-18202

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №564 /21.12.2017 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №18101 (свали файл)

Проекто-договор на обект №18102 (свали файл)

Технологичен план на обект №18101 (свали файл)

Технологичен план на обект №18102 (свали файл 1), (свали файл 2)

Заповед класиране обект №О-18101

Заповед класиране обект №О - 18102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №500/20.11.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №499/20.11.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна, масивна сграда - обор със застроена площ от 280,00 кв.метра, с прилежащата площ, находяща се извън регулация, в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар", построена в имот №080013 по КВС за отглеждане на овце.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №498/20.11.2-17 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ масивна сграда - плевня с обор със застроена площ от 170,00 кв.метра, с прилежащата площ, находяща се извън регулация, в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар", построена в имот №080013 по КВС за отглеждане на овце.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №456/23.10.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" №4В, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ - 234 в кв.27 по плана на гр.Пирдоп, с площ от 1 207 квадратни метра.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------