2017-05-22  new

Вечер на палавниците от детската...

Вечер на палавниците от детската градина На 19 май най-малките жители на общината зарадваха своите близки...

2017-05-22  new

Йосиф Радионов свири пред пирдопска...

Йосиф Радионов свири пред пирдопска публика На 19 май в Ритуалната зала се състоя дългоочакваният от...

2017-05-22  new

Приказен бал на НУ „Тодор...

Приказен бал на НУ „Тодор Влайков" На 18 май възпитаниците на НУ „Тодор Влайков" представиха пред...

2017-05-22  new

Съобщене на РУ-Пирдоп за прием...

Във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките...

2017-05-19  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, на 25.05.2017 г. от 17.30 ч. в лекторията на...

2017-05-18  

Решение на РИОСВ - София...

Регионална инспекция по околната среда и водите - София Решение №СО-15-ЕО/2017 г.   за преценяване на...

 
 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед (изтегли файл)

Условия (изтегли файл)

Приложения (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17204 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17205 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17206 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17204 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17205 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17206 (изтегли файл)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №180 / 05.05.2017 г. (изтегли файл)

Документация за открит конкурс (изтегли файл)

Приложения (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17102 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17103 (изтегли файл)

Проекто-договор на обект №О-17104 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17102 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17103 (изтегли файл)

Технологичен план на обект №О-17104 (изтегли файл)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №105/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне възмездно под наем на терен - частна общинска собственост, представляващ част от имот с № 000677, находящ се извън регулация, в землището на с.Душанци, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №104/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани незастроени урегулирани поземлени имоти, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №103/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне възмездно под наем на недвижим жилищен имот - частна общинска собственост, представляващ двустаен апартамент № 31, етаж 5, вход Б, жилищен блок № 34, ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №102/28.03.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Пирдоп, м."Еленско", ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №27
/24.01.2017 г. - за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - ЧОС, извън регулация, находящ се в землището на с. Душанци, м. Бръмбар ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №20/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти - ЧОС, находящи се в гр. Пирдоп, представляващи новообразувани незастроени УПИ ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №19б/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на свободен недвижим жилищен имот - ЧОС, представляващ двустаен апартамент №35 ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №19а/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на свободен недвижим жилищен имот - ЧОС, представляващ двустаен апартамент №31 ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №19/18.01.2017 г. - за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - ЧОС, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. Еленско ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №596
/16.12.2016 г. - за определяне на изпълнител за сеч и извоз на маркирана дървесина до временен склад ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №595/16.12.2016 г. - за определяне на купувач на стояща дървесина от корен от ОФГ в община Пирдоп
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 577/05.12.2016 г. за провеждане на открит конкурс  за възлагане на дейности в горските територии
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 576/05.12.2016 г. за провежадане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №471
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №470
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 3,00 (три) квадратни метра свободен недвижим имот - публична общинска собственост...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №469
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг за предоставяне възмездно под наем на 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) квадратни метра свободен недвижим имот - публична общинска собственост ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №468
/16.09.2016 г. за провеждане на публичен търг за предоставяне възмездно под наем на около 9,00 (девет) квадратни метра свободен недвижим имот - частна общинска собственост ...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 340/28.06.2016 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 367/08.07.2016 г. (във връзка със Заповед № 326/17.06.2016 г.) за определяне на изпълнител

Заповед № 361/04.07.2016 г. (във връзка със Заповед № 326/17.06.2016 г.) за определяне на изпълнител 

Заповед № 326/17.06.2016 г. за провеждане на открит конкурс за възлагне на дейности в гордките територии
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 255/27.04.2016 г.  за провеждане на публичен търг с явно наддаване
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 254/27.04.2016 г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост с площ до 150.00 кв. м., извън регулация в землището на с. Душанци
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 253/27.04.2016 г. за провеждане на публичен търг забезвъзмездно предоставяне под наем на помещение от 15.80 кв.м. свободен недвижим нежилищен имот

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 111/18.02.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп

Заповед № 168/09.03.2016 г. за определяне на купувач
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 49/11.01.2016 г. за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина в района на общински горски фонд, собственост на Община Пирдоп

Заповед № 69/22.01.2016 г. за определяне на изпълнител за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина в района на общински горски фонд, собственост на Община Пирдоп
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 50/11.01.2016 г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп 

Заповед № 70/22.01.2016 г. за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИМОТИ ОТ ОПФ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ПАСИЩА, МЕРИ, ЛИВАДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2015 - 2016 Г.


Желаещите да ползват пасища, мери и ливади за стопанската 2015 - 2016 г., следва да подадат документи до 10.07.2015 г.

17.07.2015 г. Препис извлечение от протокол
----------------------------------------------------------------------------------------
Заповед № 231/26,06,2015 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ОГФ Пирдоп

Заповед № 295 / 10.07.2015 г. - За избор на изпълнител
-----------------------------------------------------------------------------------------
В изпълнение на Решение № 37 от заседание на ОбС-Пирдоп, проведено на 29.04.2015 г., във връзка с чл. 46 ал.3 от Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Пирдоп   и Заповед  на Кмета на Община Пирдоп се

ОБЯВЯВА:

Провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 1 /една/ година  за изпълнител на дейността: „Безплатни погребални услуги за самотни български граждани, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги или регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на определените с бюджета на община Пирдоп от Общински съвет - Пирдоп разходи"./ВИЖ ПОВЕЧЕ/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и в изпълнение на Решение №36 от заседание на ОбС - Пирдоп, проведено на 29.04.2015 г. Решение №115 и Заповед 144 / 26.05.2015 г. на Кмета на Община Пирдоп се

ОБЯВЯВА:

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/ години /ВИЖ ПОВЕЧЕ/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 23 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 28.03.2015 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

                                       О Б Я В Я В А:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост с площ от 4,00 м2 (четири квадратни метра) в гр.Пирдоп, община Пирдоп, област Софийска, находящ се на север от УПИ II-986, „За търговска дейност" в кв.130 (над озеленената триъгълна площ до автобусната спирка на „Скалата"), представляващ част от южен тротоар на ул."Панагюрско шосе" за поставяне на собствен типов преместваем павилион тип „Лавка", за осъществяване на търговска дейност, за срок от пет години./виж повече/

-----------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 35 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет - Пирдоп, проведено на 29.04.2015 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

     О Б Я В Я В А:

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна сглобяема сграда тип „Пионер" - източно помещение със застроена площ на цялото от 165,00 (сто шестдесет и пет) квадратни метра, от които 15,00 (петнадесет) квадратни метра за протеинов бар, находящо се на ул."Чавдар войвода" № 4Б, изградено в УПИ VІІІ - "За детска градина", кв.27 по плана на гр.Пирдоп с предназначение за „Спортен фитнес клуб с протеинов бар", за срок от девет години. /виж повече/
---------------------------------------------------------------------------

Заповед №477 от 27.11.2014г. отностно явен търг за продажба на стояща дървесина на корен. 

Заповед № 504/17.12.2014 г. - относно избран изпълнител
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №494 от 10.12.2014г. отностно купувач на стояща дървесина на корен. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №476 от 27.11.2014г. отностно открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина и транспорт до краен потребител. 

Заповед № 503 / 17.12.2014 г. - относно избран изпълнител
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №493 от 10.12.2014г. относно избор на изпълнител за добив на дървесина и транспорт до краен потребител

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 29 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 28.03.2013 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се, 

О Б Я В Я В А: 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пирдоп, представляващ едноетажна, масивна сграда - бикарник със застроена площ от 133,00 квадратни метра, построена в УПИ І-2086, за складова, промишлена и търговска дейност, кв.137 по плана на гр.Пирдоп на ул.“Стоян х. Петров“ № 18, описана в Акт за частна общинска собственост № 106 от 11.12.2008 год. за срок от пет години. (Виж повече)

----------------------------------------------------------------------------------------
На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 57 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 26.06.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

 

О Б Я В Я В А:
 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Пирдоп, представляващ незастроен поземлен имот с № 000337, с начин на трайно ползване – дере, овраг, яма, с площ от 2.000 дка (два декара) (Виж повече)

---------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №270 от 25.07.2014г. относно купувачи на стояща дървесина на корен  

Заповед №263 от 11.07.2014г. отностно явен търг за продажба на стояща дървесина на корен 

Документация към заповед №263/11.07.2014г. за обект№14202

Документация към заповед №263/11.07.2014г. за обект№14203

Документация към заповед №263/11.07.2014г. за обект№14204

Заповед №235 от 20.06.2014г. отностно избор на изпълнител за добив на дървесина 

Заповед №224 от 09.06.2014г. отностно провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект: 14102

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект: 14103 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
На основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС и във  връзка с чл.16, ал.1 и ал.2, чл.57, ал.1, чл.74 и следващите от Раздел трети, Глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и в изпълнение на Решение №115 от заседание на ОбС – Пирдоп, проведено на 18.12.2013 г. и Заповед № 121/ 09.04.2014 г. на Кмета на Община Пирдоп се

 ОБЯВЯВА:

І. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/ години /виж повече/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 27 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 27.03.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул.“Паскал“ № 4Б, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ – „За търговска дейност“ в кв.30 по плана на гр.Пирдоп с площ от 802,00 (осемстотин и два) квадратни метра /виж повече/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 21 по Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 27.02.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне възмездно под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул.”Чавдар войвода” № 4Б, УПИ VІІІ – “За детска градина” в кв.27 по плана на гр.Пирдоп, представляващ помещение за осъществяване на нетърговски нужди с площ от 165,00 (сто шестдесет и пет) квадратни метра /виж повече/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 22 по Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 27.02.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,                     

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване възмездно под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул.”Цар Освободител” № 83, междублоковото пространство на УПИ ХХІІ – “За жилищно строителство и магазини” в кв.79 по плана на гр.Пирдоп, представляващ гараж за МПС със застроена площ от 18,00 (осемнадесет) квадратни метра /виж повече/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.59, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 28 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Пирдоп, проведено на 27.03.2014 год. и заповед на Кмета на община Пирдоп се,

О Б Я В Я ВА:

Публичен търг с явно наддаване за отдаване възмездно под наем на терен - публична общинска собственост, находящ се между УПИ ХІV – “За търговска дейност” и УПИ ХІХ – “За търговска дейност” в кв.45 по плана на гр.Пирдоп, представляващ част от пешеходна алея с площ от 3,00 (три) квадратни метра /виж повече/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Заповед № 35/03.02.2014г.
Заповед № 48/14.02.2014г.

Относно провеждане на открит конкурс за избор на изпълнител за добив на дървесина
Заповед № 34/03.02.2014г.
Заповед № 47/14.02.2014г.

Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими жилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп /виж повече/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------