2017-10-12  

Ден на българската община ...

Ден на българската община Днес общините в цялата страна отбелязват професионалния си празник - 12 октомври. ...

2017-10-11  

Три контейнера изгоряха за едно...

Три контейнера изгоряха за едно денонощие в Пирдоп Вчера вечерта около 22.30 часа в...

2017-10-09  

На вниманието на гражданите ...

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ   СЕ ЗАБРАНЯВА...

2017-10-17  new

До 31 октомври се подават...

СЪОБЩЕНИЕ До 31 октомври се подават данъчни декларации и се внася авансов данък от физическите лица за...

2017-10-13  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20 октомври 2017...

2017-10-10  

Информация за соц. услуга "личен...

Информация за изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137/05.07.2017 г. 2017-10-10 ...

 
 
 

Заповед №353/29.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп на ул."Цар Освободител", представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №350/28.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на дълготрайни материални активи - частна общинска собственост ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №338/21.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: предоставяне възмездно под наем на около 9,00 (девет) квадратни метра свободен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от УПИ ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86 по плана на гр.Пирдоп ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №337/21.08.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: предоставяне възмездно под наем на терен - частна общинска собственост, представляващ част от имот с №000677, находящ се извън регулация в землището на с.Душанци, в близост до стената на яз."Душанци"...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №315/31.07.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" № 4В,

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №314/31.07.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Славци" № 28А, ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------