2014-08-12  

Избори за народни представители 2014...

Избори за народни представители 05.10.2014 г.Със Заповед № 293 / 08.08.2014 г., на кмет на...

2014-04-03  

Избори - Европейски парламент 2014...

Изброри за членове на Европейския парламент от Република България24.05.2014 г.Заповед № 117 / 03.04.2014 г....

2014-03-26  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД...

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД В ОБЩИНА ПИРДОП 2014 - 2020 г. ...

2015-01-28  

Дърва за огрев ...

Обява за приемане на заявления за дърва за огрев за сезон 2015г./2016г. по социалната програма...

2015-01-28  

Дърва за огрев ...

Обява за приемане на заявления за дърва за огрев за сезон 2015г./2016г. по социалната програма...

2015-01-24  

Покана за заседание на ОбС...

Покана за заседание на ОбС - Пирдоп на 29.01.2015 г. ...

 
 
Да помогнем на Пламен Желев !

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ПИРДОП

Адрес: Пирдоп ул."Цар Освободител"№97

 

E mail: cop_pirdop@mail.bg

Тел
: 0884 301016 


ИНФОРМАЦИЯ


Приемна грижа в България

 


Съобщение за обучение на семейства желаещи да предоставят услугата "Приемна грижа"И Н Ф О Р М А Ц И Я
по  Проект "Подкрепа за достоен живот"

(социална услуга „Личен асистент" за лица с трайни увреждания,
които не могат да се самообслужват)

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че стартира Проект "Подкрепа за достоен живот", чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общините (районите), ще предоставя социалната услуга „Личен асистент".

Проектът ще  се реализира на три етапа:

І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;

Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;

ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;

Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;

ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.; 

Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.
  
Проектът продължава през 2012 год. Информация можете да получите на тел. 0884301016.
Подаването на документи за включване в Проекта (І етап) се извършва в Дом за възрастни със сетивни нарушения - гр.Пирдоп, ул. Евстати Иванов №2.

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА могат да кандидатстват лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самобслужват, както следва:

- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

- лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

- лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Необходими документи за кандидат-потребители:

- ЗАЯВЛЕНИЕ - по образец, който ще получите в общината (района) или в Дом за възрастни със сетивни нарушения гр.Пирдоп ул.Евстати Иванов 2;

- Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие);

- Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (копие);

- Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);

- Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);

- Декларация (свободен текст), че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент", „социален асистент" или „домашен помощник" по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);

- Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично.

Кандидатите за потребители на услугата (или техни представители), подават документи (или чрез свой представител), от 08 до 22 ноември 2010 г., вкл. в Дом за възрастни със сетивни нарушения - гр.Пирдоп, ул. Евстати Иванов №2.

За ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ могат да кандидатстват лица в ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ, отговарящи на едно от следните изисквания:

- безработни лица;

- трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

- неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатите-лични асистенти:

- ЗАЯВЛЕНИЕ - по образец, който ще получите в общината (района) или в Дом за възрастни със сетивни нарушения - гр.Пирдоп, ул.Евстати Иванов №2;

- Документ за самоличност (копие);

- Автобиография;

- Свидетелство за съдимост;

- Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен);

- Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

- Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи - редовно обучение);

- Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

- Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);

- Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично.

Кандидатите за лични асистенти подават документи (или чрез свой представител), от 08 до 22 ноември 2010 г., вкл. в Дом за възрастни със сетивни нарушения - гр.Пирдоп, ул. Евстати Иванов №2.

* Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

2010-11-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Център за обществена подкрепа на деца и семейства


Отчет на дейностите на ЦОП-Пирдоп през 2012 година

Отчет за дейностите на ЦОП-Пирдоп през 2009 година

 

Отчет за дейностите на ЦОП-Пирдоп през 2008 година

Центърът за обществена подкрепа работи като общинска социална структура и цели да повиши уменията и капацитета на семейната, училищната и обществена среда в община Пирдоп да се справят с трудностите и проблемите на децата  и подрастващите в риск от насилие, изоставяне, липса на достатъчно грижа, отпадане от училище, както и да работи активно с деца с агресивно поведение.

В Центъра се предоставят услуги в следните направления:

 • Индивидуално и семейно консултиране и подкрепа;
 • Превенция на насилието и индивидуално консултиране;
 • Грижа и консултиране по време на бременността и в следродовия период и семейно планиране;
 • Превенция на отпадането от училище и подпомагане на деца с обучителни затруднения;
 • Превенция на агресивно поведение при децата и индивидуално консултиране;
 • Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция.

За кого работят нашите програми?

 • Деца и подрастващи в риск от насилие, изоставяне, липса на достатъчно грижа, отпадане от училище и агресивно поведение на възраст между 7 и 18 години.
 • Семейства и близки на деца и подрастващи в риск .

По какви въпроси можете да се консултирате в Центъра?

 • Проблеми вкъщи;
 • Проблеми в училище;
 • Проблеми с връстниците;
 • Проблеми, свързани с избора на професия.

Кой работи в центъра?

По програмите на Центъра работи квалифициран екип, в състава на който се включват:

 • Психолози;
 • Социални работници;
 • Медицинска сестра.

За качеството на тяхната работа гарантира екип от професионалисти с дългогодишен опит в тази област:

 • Фамилен консултант;
 • Специалист по работа с групи;
 • Психотерапевт, специалист по индивидуална работа с клиенти.

Капацитетът на Центъра за един месец е 30 деца.

Можем ли да се доверим на професионалистите от Центъра?

Основен принцип в работата на екипа на Центъра е запазването на поверителността на информацията между клиент и професионалист.

С кого си сътрудничим?

 • Дирекция социално подпомагане - Пирдоп;
 • Отдел „Закрила на детето" - Пирдоп;
 • Детска педагогическа стая;
 • Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • Медицински център I - Пирдоп;
 • Училища в Пирдоп.

Центърът беше създаден през 2007 чрез пилотен проект на ФОНДАЦИЯ ТОЛЕРАНС и ОБЩИНА ПИРДОП, подкрепен от посолството на Кралство Холандия в България. От януари 2008 година общината получи средства от държавния бюджет, за да продължи да развива центъра.

 

 

 

 

Адрес:Център за обществена подкрепа - Пирдоп
Медицински център - Пирдоп
ул. Г. Бенковски № 24
гр.Пирдоп

E-mail: cop_pirdop@mail.bg

ТЕЛ: 0884 30 10 16
       0885 50 19 43 - Йонка Василева - ръководител