2018-11-16  new

Покана за деня на християнското...

ПОКАНА 2018-11-16 ...

2018-11-02  

Община Пирдоп отбелязва Деня на...

Община Пирдоп отбелязва Деня на народните будители На 1 ноември, по инициатива на Община Пирдоп и музей "Луканова...

2018-10-23  

Кметът присъства на среща с...

Кметът Ангел Геров гостува в СУ „Саво Савов" на среща с шампиона Ненко Андреев Шампионът...

2018-11-16  new

Обявление за отчуждаване на част...

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.101 от Закона за собствеността, чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за...

2018-11-16  new

Обява до заинтересованите лица и...

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията...

2018-11-14  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП   1. ХИГИЕНИСТ 2. ПРОДАВАЧ 3. ГОТВАЧ ...

 
 
 


Кмет на община Пирдоп
Ангел Геров
                                                                                                            
 тел.: 07181/ 52-42, вътр. 22
 e-mail:
obshtina_pirdop05@abv.bg

Ангел Геров е роден на 02.08.1972 година в гр.Пирдоп. Завършил основното си образование в НОУ „Тодор Влайков", средното в ОПГ „Сава Савов" и висше икономическо със специалност маркетинг и мениджмънт в УНСС.
От 1997 г. е в частния сектор и е съсобственик на две юридически лица. Едната фирма е в търговията с петролни продукти, а другата строителство и строително-ремонтни дейности. И двете фирми работят на територията на община Пирдоп. Семеен, с две деца.Заместник-кмет на община Пирдоп
Вера Бойчева
           
тел.: 07181/ 52-42, вътр. 24
e-mail: obshtina_pirdop05@abv.bg

Вера Георгиева Станчева-Бойчева е родена на 9.10.1964 г. Омъжена, с една дъщеря. Образование - висше филологическо - ПУ „Паисий Хилендарски". От 1984 г. до 2011 г. - учител в ПГМЕ гр. Пирдоп. Успоредно с това: работа по европейски програми като координатор и лектор в различни професионални центрове, координатор на проект по програма ФАР на дружество „Знание", от 1990 г. до 2003 г. - собственик и управител на ЕТ „Вера Бойчева" с предмет на дейност - търговия, транспорт и професионално обучение. Един мандат общински съветник. От 2011 г. до 2015 г. - кмет на кметство Душанци.       

 

 
Секретар на община Пирдоп
Николина Божкова
                                                                                                                     

тел.: 07181/ 52-42, вътр. 26

e-mail: ninapirdop@abv.bg


СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПИРДОП -
органограма      

I. РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

Контакти

Централа: 07181/52-42 
Дежурен: 07181/51-88; 0886 073 775

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

52-42/вътр. 22

Заместник кмет на община Пирдоп

52-42/вътр. 24

Секретар

52-42 /вътр. 26

Кмет на кметство Душанци

07183/2202

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Дирекция: „Европейски програми,
общинска собственост, ТСУ и инфраструктура"

1. Директор дирекция /Главен инженер/

  52-42/вътр. 24

2. Главен архитект

  52-42/вътр. 31

3. Главен експерт „Инвестиционни проучвания, европейски програми и проекти"

  52-42

4. Главен експерт „Програми и проекти"

 

5. Младши експерт "Строителство, инвестиционна дейност и IT"

 

6. Младши експерт „Общински архив, снабдяване и складово стопанство“

  73-37

 

7. Главен специалист „Кадъстър и регулация“

  52-42/вътр. 28

8. Главен специалист „Архитектурно-строителен контрол и инженерна инфраструктура“

  52-42/вътр. 28

9. Главен специалист „Стопанисване и управление на общинска собственост, жилищна политика, технически архив и услуги“

  52-42/вътр. 28

Б. Дирекция: „ Икономически и социални дейности и устойчиво развитие“

1. Директор дирекция

  52-42/вътр. 31

2. Главен експерт „Екология, устойчиво развитие и иновации“

  52-42/вътр. 29

3. Главен специалист „Туризъм, търговия, защита на потребителите и пазари“

  52-42/вътр. 27

4. Младши експерт „Местни приходи“

  52-42/вътр. 34

5. Младши експерт „Местни приходи“

  52-42/вътр. 34

6. Главен специалист „Социални програми и работа с етноси“

  52-42/вътр. 35

7. Главен специалист „Опазване на обществения ред и селско стопанство“

  52-42/вътр. 29

8. Главен специалист „Транспорт и организация на общински автопарк“

  52-42/вътр. 35

9. Главен специалист „Такси, наеми, глоби и каса“

  52-42/вътр. 34

10. Главен специалист „Местни данъци, такси и комплексно обслужване“

  07183 / 2202

III. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Дирекция: „Финанси, бюджет и административно обслужване"

1. Директор

  52-42/вътр. 29

2. Главен юрисконсулт

  51-12

3. Главен счетоводител

  54-09

4. Главен специлист/счетоводител

  52-42/вътр. 32

5. Главен специлист/счетоводител

  52-42/вътр. 32

6. Главен специалист ТРЗ /счетоводител

  52-42/вътр. 32

7. Главен специалист „Човешки ресурси и кореспонденция“

  52-42

8. Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС и канцелария“

  51-12

9. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"

  52-42/вътр. 27

10. Главен специалист „Деловодство и ЦУИГ"    

  52-42/вътр. 27

11. Главен  специалист ГРАО

  52-42/вътр. 27