2017-12-18  new

Община Пирдоп откри коледните тържества...

ОБЩИНА ПИРДОП ОТКРИ КОЛЕДНИТЕ ТЪРЖЕСТВА Община Пирдоп откри празничния си календар със запалване на коледните светлини...

2017-12-13  

Коледен базар в детската градина...

КОЛЕДЕН БАЗАР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Общинското ръководство подкрепи инициативата На 12 декември в ДГ „Пека и Карло...

2017-12-13  

Кметът на Пирдоп гостува на...

Кметът на Пирдоп гостува на доброволците от БМЧК На 12 декември доброволците от Български младежки червен кръст при...

2017-12-15  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп...

2017-12-15  

Редовно заседание на ПК към...

ПОКАНА На 18.12.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-ПИРДОП ще се проведе съвместно заседание на...

2017-12-14  

Съобщение: Провеждане на изпитания на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Пирдоп...

 
 
 

ПРОЦЕС НА КОМПОСТИРАНЕРегионално сдружение за управление на отпадъците – Средногорие Еко“, включващо общините Антон, Златица, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

Какво е компостиране?

Това е процес на разграждане на биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии, гъбички и други микроорганизми и при наличието на достатъчно количество кислород, влага и постоянна температура.

 

"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно (без кислород) или аеробно (при наличие на кислород), като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

Компостирането е естественият начин на природата да преработва и рециклира органичните си отпадъци. Крайният продукт от процеса е богато на органични съставки и подобно на хумус вещество - компост, естествен подобрител за почвата, изключително богат на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ структурата, състава и задържането на влага в почвата.

Основните сектори за употреба на компост са в земеделието, озеленяването и градинарството, за производството на почвени субстрати и растителни среди с различно приложение, в пътното строителство, възстановяване на нарушени терени и проектите за борба с ерозията.

 

От какво се получава компост?
Какви  отпадъци  могат  да  се  използват  за  компостиране?

         Прясно окосена трева

         Изсушени листа и трева

         Слама

         Дървесни стърготини

         Естествени влакнести материали и платнени остатъци от памук и вълна без примеси на синтетични влакна

         Обелки от зеленчуци и плодове

         Остатъци от хляб

         Макаронени изделия

         Торбички от чай

         Утайки от кафе

         Черупки от яйца

         Стайни и градински цветя

За да функционира компостиращата инсталация, след нейното изграждане и  да се гарантира получаването на качествен компост  е необходимо да се събира разделно образувания от домакинствата „Зелен отпадък“.

 

Ползи от компостирането

·      Подпомага отглеждането на здрави плодове и зеленчуци;

·  Намалява градинските и домакинските отпадъци;

·      Отклонява материали от сметищата - остатъците от храна и боклука от двора представляват от 20 до 30 % от отпадъците на депото;

·      Превръща отпадъците в много полезен материал и подобрител на почвата;

·      Повишава способността на почвата да задържа водата;

·      Подпомага изпълнението на изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.

·      Изпълнението на целите заложени в Европейското и Националното законодателство за ограничаване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци, чрез изграждане на инсталация за компостиране, ще доведе до намаляване на таксата за битови отпадъци и отчисленията на тон депониран отпадък.

 

В периода от 03 април до 13 април 2017 г ще се проведе анкетно проучване на нагласите на населението в общината към разделното събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци; за употребата на компост от отпадъци, и за степента на осведоменост на населението за нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци за целите на изграждането на инсталацията за компостиране.

Вашите мнения са важни за качественото разработване на проектно предложение по процедура BG16M10P002­2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014­2020 на РСУО – „Средногорие Еко“.