2017-10-12  

Ден на българската община ...

Ден на българската община Днес общините в цялата страна отбелязват професионалния си празник - 12 октомври. ...

2017-10-11  

Три контейнера изгоряха за едно...

Три контейнера изгоряха за едно денонощие в Пирдоп Вчера вечерта около 22.30 часа в...

2017-10-09  

На вниманието на гражданите ...

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ   СЕ ЗАБРАНЯВА...

2017-10-13  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 16 - 20 октомври 2017...

2017-10-10  

Информация за соц. услуга "личен...

Информация за изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137/05.07.2017 г. 2017-10-10 ...

2017-10-09  

Обява до заинтересованите лица и...

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост  На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията...

 
 
 

П О К А Н А

На  25.07.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори, Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика, Постоянната комисия поздравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания и Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Учредяване на право на пристрояване, на четири нива към жилищен блок № 47, гр. Пирдоп, ул."Иван Вазов" № 26.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, кв. 45 /при Автогарата/.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

3. Издаване на Решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга - Домашен социален патронаж в община Пирдоп.                                                            

Вносител: Ангел Геров- Кмет на община Пирдоп


Председател на ПК ТУСЕЗГ: (п)
Р. Михова

Председател на ПК ИОСИП: (п)
Р. Алдева

Председател на ПК ЗСПОВ: (п)
Мл. Младенов

Председател на ПК ОРКМСТ: (п)
Д. Бикова

2017-07-21