2018-03-14  

Спортният празник ще се проведе...

Уважаеми съграждани и гости на град Пирдоп, Поради лошата метеорологична прогноза за 24 март, пролетният спортен...

2018-03-14  

Община Пирдоп проведе конференция по...

Община Пирдоп проведе конференция по проект„Европа и столицата на Средногорието - град Пирдоп" ВГ "Шарени мъниста" с...

2018-03-12  

Първи междуучилищен турнир по футбол...

Успех за първото издание на междуучилищния футболен турнир за купата на Община Пирдоп На 08.03.2018...

2018-03-19  

Публично обсъждане отчета на Бюджет...

ПОКАНАЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона...

2018-03-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Агент събиране...

2018-03-14  

Обява до заинтересованите лица и...

Обява до заинтересованите лица и общественост   ...

 
 
 

П О К А Н А

На  25.07.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори, Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика, Постоянната комисия поздравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания и Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Учредяване на право на пристрояване, на четири нива към жилищен блок № 47, гр. Пирдоп, ул."Иван Вазов" № 26.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, кв. 45 /при Автогарата/.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

3. Издаване на Решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга - Домашен социален патронаж в община Пирдоп.                                                            

Вносител: Ангел Геров- Кмет на община Пирдоп


Председател на ПК ТУСЕЗГ: (п)
Р. Михова

Председател на ПК ИОСИП: (п)
Р. Алдева

Председател на ПК ЗСПОВ: (п)
Мл. Младенов

Председател на ПК ОРКМСТ: (п)
Д. Бикова

2017-07-21