2017-08-01  

Покана за концерт на група...

ОБЩИНА ПИРДОП ви кани на концерт на българската прогресив метъл група АБСТРАКШЪН ЗАПОВЯДАЙТЕ на 10 август 2017 г. от...

2017-07-25  

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ПИРДОП -...

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ПИРДОП Първи конкурс за най-вкусен Пирдопски тутманик Част от празника бе посветена на...

2017-07-25  

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ПИРДОП: Ути...

ЛЕТЕН ПРАЗНИК НА ГРАД ПИРДОП Ути Бъчваров бе специален гост на празника Община Пирдоп...

2017-07-28  

Планирани прекъсвания на електрозахранването ...

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 31 юли - 04 август...

2017-07-26  

Обява за поетичен конкурс "Свищовски...

Във връзка с празниците на града „Свищовски лозници", които ще се проведат...

2017-07-21  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

П О К А Н А На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление...

 
 
 

П О К А Н А

На  25.07.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори, Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика, Постоянната комисия поздравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания и Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Учредяване на право на пристрояване, на четири нива към жилищен блок № 47, гр. Пирдоп, ул."Иван Вазов" № 26.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, кв. 45 /при Автогарата/.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

3. Издаване на Решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга - Домашен социален патронаж в община Пирдоп.                                                            

Вносител: Ангел Геров- Кмет на община Пирдоп


Председател на ПК ТУСЕЗГ: (п)
Р. Михова

Председател на ПК ИОСИП: (п)
Р. Алдева

Председател на ПК ЗСПОВ: (п)
Мл. Младенов

Председател на ПК ОРКМСТ: (п)
Д. Бикова

2017-07-21