2017-12-13  

Коледен базар в детската градина...

КОЛЕДЕН БАЗАР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Общинското ръководство подкрепи инициативата На 12 декември в ДГ „Пека и Карло...

2017-12-13  

Кметът на Пирдоп гостува на...

Кметът на Пирдоп гостува на доброволците от БМЧК На 12 декември доброволците от Български младежки червен кръст при...

2017-12-13  

Известни личности четоха коледни приказки...

ПРИКАЗКИ ОКОЛО КОЛЕДНАТА ЕЛХА Известни личности четоха коледни приказки По повод наближаващите празници библиотеката при НЧ „Напредък 1869" организира...

2017-12-15  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп...

2017-12-15  

Редовно заседание на ПК към...

ПОКАНА На 18.12.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-ПИРДОП ще се проведе съвместно заседание на...

2017-12-14  

Съобщение: Провеждане на изпитания на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Пирдоп...

 
 
 

П О К А Н А

На  25.07.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори, Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика, Постоянната комисия поздравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания и Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Учредяване на право на пристрояване, на четири нива към жилищен блок № 47, гр. Пирдоп, ул."Иван Вазов" № 26.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост в гр. Пирдоп, кв. 45 /при Автогарата/.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

3. Издаване на Решение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп.

Вносител: Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на социалната услуга - Домашен социален патронаж в община Пирдоп.                                                            

Вносител: Ангел Геров- Кмет на община Пирдоп


Председател на ПК ТУСЕЗГ: (п)
Р. Михова

Председател на ПК ИОСИП: (п)
Р. Алдева

Председател на ПК ЗСПОВ: (п)
Мл. Младенов

Председател на ПК ОРКМСТ: (п)
Д. Бикова

2017-07-21