2018-03-14  

Спортният празник ще се проведе...

Уважаеми съграждани и гости на град Пирдоп, Поради лошата метеорологична прогноза за 24 март, пролетният спортен...

2018-03-14  

Община Пирдоп проведе конференция по...

Община Пирдоп проведе конференция по проект„Европа и столицата на Средногорието - град Пирдоп" ВГ "Шарени мъниста" с...

2018-03-12  

Първи междуучилищен турнир по футбол...

Успех за първото издание на междуучилищния футболен турнир за купата на Община Пирдоп На 08.03.2018...

2018-03-19  new

Публично обсъждане отчета на Бюджет...

ПОКАНАЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП, На основание чл. 140, ал. 4 от Закона...

2018-03-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Агент събиране...

2018-03-14  

Обява до заинтересованите лица и...

Обява до заинтересованите лица и общественост   ...

 
 
 

                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП
2070 град Пирдоп, площад ”Тодор Влайков” №2 тел.:07181/; факс:07181/ 51-12

============================================================================


                                      ПОКАНА                              

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам Общински съвет-Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.09.2017г. от 17.30ч. в лекторията на  НЧ „Напредък“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

                1.Докладна записка относно: Задължения на „ Медицински център I -Пирдоп“

                                                                                                                Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

                2 Докладна записка относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп.

                                                                                                                Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            3. Докладна записка относно: Удължаване срока на действие на Договор за наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост от 05.12.2012 год., находящ се в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар“.

                                                                                                              Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            4. Докладна записка относно: Учредяване на право на пристрояване, на четири нива към жилищен блок № 47,  гр. Пирдоп, ул .“ Иван Вазов“ № 26.

                                                                                                                       Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            5. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Пирдоп, УПИ ХVІ - 234, кв.27.

                                                                                                                       Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

           

            6.Докладна записка относно: Отмяна на Решение № 100 по Протокол № 8 от 29.06.2017 год. на

ОбС-Пирдоп.

                                                                                                                        Докл.: А.Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

           

 

 

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:            / П /

                                                                                                                                                                                (инж.М.  ШЕНТОВА)                    

 

 

 

 

НА 26.09.2017Г. ОТ 16.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОбА-ПИРДОП   ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ЗСПОВ, ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ  КЪМ ОбС-ПИРДОП.