2017-12-18  new

Община Пирдоп откри коледните тържества...

ОБЩИНА ПИРДОП ОТКРИ КОЛЕДНИТЕ ТЪРЖЕСТВА Община Пирдоп откри празничния си календар със запалване на коледните светлини...

2017-12-13  

Коледен базар в детската градина...

КОЛЕДЕН БАЗАР В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Общинското ръководство подкрепи инициативата На 12 декември в ДГ „Пека и Карло...

2017-12-13  

Кметът на Пирдоп гостува на...

Кметът на Пирдоп гостува на доброволците от БМЧК На 12 декември доброволците от Български младежки червен кръст при...

2017-12-15  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп...

2017-12-15  

Редовно заседание на ПК към...

ПОКАНА На 18.12.2017 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-ПИРДОП ще се проведе съвместно заседание на...

2017-12-14  

Съобщение: Провеждане на изпитания на...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОТНОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЯ НА ЛОКАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ (ЛАСО)  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Пирдоп...

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП

                 2070 град Пирдоп, площад ”Тодор Влайков” №2 тел.:07181/; факс:07181/ 51-12

===========================================================================

 

П О К А Н А

 

            На 26.09.2017г. от 16.00ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе съвместно заседание на ПК ЗСПОВ, ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

                1.Докладна записка относно: Задължения на „ Медицински център I -Пирдоп“

                                                                                           Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

                2. Докладна записка относно: Актуализация на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пирдоп.

                                                                                            Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            3. Докладна записка относно: Удължаване срока на действие на Договор за наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост от 05.12.2012 год., находящ се в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар“.

                                                                                          Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            4. Докладна записка относно: Учредяване на право на пристрояване, на четири нива към жилищен блок № 47,  гр. Пирдоп, ул .“ Иван Вазов“ № 26.

                                                                                                 Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

            5. Докладна записка относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост в гр. Пирдоп, УПИ ХVІ - 234, кв.27.

                                                                                                  Докл.: А. Геров-Кмет на Община Пирдоп

           

            6.Докладна записка относно: Отмяна на Решение № 100 по Протокол № 8 от 29.06.2017 год. на ОбС-Пирдоп.

                                                                                                   Докл.: А.Геров-Кмет на Община Пирдоп

 

           

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ЗСПОВ:

                                                                                                                                         /М. Младенов/

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ИОСИП:

                                                                                                                                         / Р. Алдева/

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ТУСЕЗГ:

                                                                                                                                         /Р.Михова/