2018-02-20  new

145 години от обесването на...

В памет на Апостола 145 години от обесването на Васил Левски На 19 февруари в храм...

2018-02-19  

Отбелязахме 75 г. от смъртта...

Отбелязахме 75 г. от смъртта на Никола Пушкаров На 18 февруари се навършиха 75 години от...

2018-02-19  

С кукерско дефиле и спектакъл...

С кукерско дефиле и спектакъл отбелязахме Сирни Заговезни в Пирдоп В неделния следобед на 18 февруари...

2018-02-19  

Заповед №67 / 12.02.2018 г....

Заповед №67/12.02.2018 г. Относно: Забранява пашата на селскостопански животни през 2018 г. по подотдели и землища,...

2018-02-16  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание  чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински...

2018-02-15  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. Строителен работник ...

 
 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С ОГЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО
ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

СЕ ЗАБРАНЯВА

ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ОТПАДЪЦИ
В КОНТЕЙНЕРИТЕ И КОФИТЕ ЗА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАД
ЪЦИ:

  • Отпадъци от селскостопанската дейност - градински отпадъци, клони, храсти, окосена трева, шума и др.;
  • Трупове на умрели животни и др. животински отпадъци;
  • Строителни отпадъци - всеки отпадък, получен вследствие на битови, строително - ремонтни дейности (тухли, бетонови плочи, мазилка, санитарен фаянс и др.);
  • Земни маси;
  • Едрогабаритни отпадъци - мебели, матраци, дюшеци и др.;
  • Излязло от употреба ел. оборудване;
  • Опасни, леснозапалими, разяждащи, токсични отпадъци - негодни за употреба батерии и акумулатори, бои, лакове, дезинфектанти, киселини, основи и др.

Пепел и сгурия само в обозначените за целта съдове!

Призоваваме Ви за съвестно и рационално използване на съдовете за битови отпадъци с цел намаляване общото количество на битовата смет, която се генерира и се депонира на депото за ТБО, пряко рефлектираща върху размера на такса битови отпадъци!

Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Убедени сме, че с общи усилия ще допринесем за едно екологосъобразно и устойчиво управление на отпадъците и ще запазим чистотата в нашия град!