2018-12-11  

Коледен базар на открито -...

ОБЩИНА ПИРДОП организира Коледен базар на открито 2018-12-11 ...

2018-12-10  

Община Пирдоп ще изгражда безплатен...

Община Пирдоп ще изгражда безплатен интернет по инициативата WIFI4EU Община Пирдоп ще изгражда безплатен безжичен интернет...

2018-12-10  

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018...

Актуално автобусно разписание към 10.12.2018 г. ВАЖНО! Община Пирдоп не е възложител на нито една от автобусните...

2018-12-13  

Редовно заседание на ОбС-Пирдоп ...

ПОКАНА На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ОбС-Пирдоп на редовно заседание, което ще се...

2018-12-12  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА ГР. ПИРДОП 1. РЕДИТНИ КОНСУЛТАНТИ 2. РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО ...

2018-12-10  

Важно съобщение ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Поради намалелия пътникопоток, считано от 10.12.2018 г. (понеделник), автобусният превозвач „Ангкор Травел" няма да...

 
 
 

Обява за набиране на персонал за
Общинско социално предприятие „Паркоустройство,
озеленяване и поддръжка на зелени площи"

(PDF)

Община Пирдоп в качеството си на бенефициент по проект „Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, чрез развитие на социалната икономика в община Пирдоп", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0029-C01, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., учреди в структурата си социално предприятие „Паркоустройство, озеленяване и поддържане на зелените площи".

За функциониране на социалното предприятие и с оглед на поетите в рамките на изпълнение на проекта ангажименти, община Пирдоп ще разкрие 25 нови работни места, на които да бъдат назначени представители на следните допустими по проекта целеви групи: Хора с увреждания и Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

Във връзка с необходимостта от набиране на персонал за работа в учреденото социално предприятие, община Пирдоп обявява прием на документи за заемане на следните длъжности:

 

1. Работник ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - 8 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- умение за работа в екип;
- комуникативност;
- мотивация за работа;
- познания и опит в сферата на озеленяването и благоустройството;

Необходими документи:

- заявление за кандидатстване;
- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
- други приложими документи.

Описание на длъжността:

- работа с техниката, свързана с озеленяването /резачка, храсторез, моторна косачка и др./;

- косене на зелените площи, поддържане поречията и коритата на реките;

- поддържане на зелените ивици и дървесните насаждания по улиците и пътищата на града и другите населени места в общината;

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.


2. Общ работник - 11 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- умение за работа в екип;
- комуникативност;
- мотивация за работа.

Необходими документи:

- заявление за кандидатстване;
- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
- други приложими документи.

Описание на длъжността:

- извършване на дейности по поддръжка на зелени площи обществени паркове, улици, градини и др.;

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.


1. СМЕТОСЪБИРАЧ - 4 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- умение за работа в екип;
- комуникативност;
- мотивация за работа.

Необходими документи:

- заявление за кандидатстване;
- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
- други приложими документи.

Описание на длъжността:

- поддържане чистотата на зелени площи обществени паркове, улици, градини и др.;

- подпомага сметоизвозването;

- почиства терена около местата за събиране на отпадъци;

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.


2. ШОФЬОР НА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ- 2 щатни бройки

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- документ за управление на МПС категория С;
- комуникативност;
- мотивация за работа.

Необходими документи:

- заявление за кандидатстване;
- копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
- други приложими документи.

Описание на длъжността:

-товарно-разтоварни дейности на контейнери за смет;

-транспортиране на събраните отпадъци;

Минимално възнаграждение за длъжността: 510 лв.


IV. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Комплект с документи за кандидатстване:

Декларация за обстоятелствата по чл.107а от Кодекса на труда

Декларация

Декларация

Заявление

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в Община Пирдоп, пл. „Тодор Влайков" № 2, ет. 3 в срок до 17.00 ч. на 15.08.2018 г, отговорен служител Нели Додова.

Комплектът с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на Община Пирдоп: www.pirdop.bg,  или може да бъде получен от отговорния служител Нели Додова - ет.3, ст.3.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Община Пирдоп и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

2018-08-06