2019-01-17  

Конкурс ...

Конкурс Уважаеми Дами и Господа, Приятели на фолклора, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Национален фолклорен...

2019-01-14  

Пеене на пръстените в Душанци...

Пеене на пръстените в Душанци На 14 януари - Васильовден по стар стил, в Душанци по традиция...

2019-01-11  

Покана за Деня на родилната...

ОБЩИНА ПИРДОП организира тържество по повод ДЕНЯ НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ на 21.01.2019 г. от 18.00 ч. в ресторант...

2019-01-07  

Свободни работни места в БТ...

ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, АКТУАЛНИ КЪМ 04.01.2019 г. В БЮРО ПО ТРУДА - ГР. ПИРДОП ...

2019-01-07  

НАП: Самоосигуряващите се лица могат...

Самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си до 31 януари До 31...

2019-01-07  

НАП: До 31 януари лицата...

До 31 януари лицата извършващи патентна дейност следва да подадат данъчни декларации         Лицата които...

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 - 2020

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.06.2018 г. община Пирдоп, в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.010-0029-C01 за проект „Улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, чрез развитие на социалната икономика в община Пирдоп" по процедура BG05М9OP001-2.10 „Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

Продължителността на проекта е 15 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 07.06.2018 г. до 07.09.2019 г.

Общата стойност на проекта е 288 655,32 лв., от които 245 357,03 лв. европейско (ЕСФ) и 43 298,29 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е насочена към осигуряване на достъп до заетост и интегриране в сферата на социалната икономика за представители на социално уязвими групи в рамките на община Пирдоп.

Специфичните цели на проекта са както следва:

СЦ 1: Създаване на социално предприятие, което доставя услуги в сферата на поддържането на зелени площи и почистването на публични обекти от отпадъци към структурата на Общината

СЦ 2: Назначаване на 25 лица от целевите групи в социалното предприятие, което ще доставя услуги в сферата на поддържането на зелени площи и почистването на публични обекти от отпадъци към структурата на Общината

СЦ 3: Осигуряване на заетост на 5 лица, които не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица

СЦ 4: Закупуване на необходимото оборудване за провеждане на работния процес

СЦ 5: Поощряване участието на наетите в социалното предприятие в професионалния живот

СЦ 6: Социална интеграция и превенция от социално изключване

СЦ 7: Подпомагане на дейността на служителите в социалното предприятие от 4 наставници

СЦ 8: Проучване за съществуващи пазари, в които предприятието може да оперира

СЦ 9: Подобряване на състоянието на околната среда на територията на общината в резултат на работата на социалното предприятие

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:

1. Функциониране и материално обезпечаване на социалното предприятие чрез закупуване на оборудване.

2. Осигуряване на заетост в социалното предприятие.

3. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

4. Назначаване на наставници

5. Изготвяне на проучване за развитие на социалното предприятие.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:

- Създадено социално предприятие за поддръжка на зелените площи на територията на община Пирдоп.

- Осигурена заетост в социалното предприятие за период от 12 месеца на 25 лица, които са представители на социално уязвими групи.

- Осъществена професионална интеграция в подкрепа на социалното включване на лицата от целевата група.

- Осъществено наставничество в подкрепа на придобиване на професионални умения от лицата от целевата група.

- Извършено проучване за развитите на социалното предприятие.

 

 

 

Договор за БФП № BG05M9OP001-2.010-0029-C01

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Пирдоп и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

2018-09-12