2019-05-23  

„Послание от детството“ - концерт...

„Послание от детството" 45 години ДГ „Пека и Карло Чоконяни" Снимка: в-к "Камбана" В рамките на „Влайкови...

2019-05-21  

Душанските състави се изявиха във...

Душанските състави се изявиха във „Влайкови дни" Като част от културните празници „Влайкови дни 2019", вечерта...

2019-05-21  

Представяне на книгата „Достоевски....

Представяне на книгата „Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената" в Пирдоп На 20 май във виртуалния...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация" на Областен информационен център София-град...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги" на Областен информационен център София-град...

2019-05-23  

Столична община обявява конкурс за...

ОБЯВА Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация" на Областен информационен център София-град...

 
 
 

Заповед №143 / 20.03.2019 год. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост.
2019-03-20- Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.03.2019 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №О-19302

Заповед №115 /01.03.2019 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

Заповед за класиране/22.03.2019 г. (свали файл)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.03.2019 г.

КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С ДЕЙНОСТТА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №О-19301

Заповед №114 /01.03.2019 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

Заповед за класиране/22.03.2019 г. (свали файл)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.03.2019 г.

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №113 /01.03.2019 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №19202 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19203 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19204 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19205 (свали файл)

Технологични планове (свали файл)

Заповеди за класиране/22.03.2019 г. (свали файл)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12.2018 г.

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №645 /12.12.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №19201 (свали файл)

Технологични планове на обект №19201 (свали файл)

Заповед №27/14.01.2019 г. (свали файл)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.12.2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №646 /12.12.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №19101 (свали файл)

Проекто-договор на обект №19102 (свали файл)

Технологични планове на обект №19101 (свали файл) и №19102 (свали файл)

Заповед №26/14.01.2019 г. (свали файл)

Заповед №28/14.01.2019 г. (свали файл)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №483 / 03.09.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими жилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.Пирдоп, представляващи новообразувани, незастроени урегулирани поземлени имоти в кв.52Б

25.09.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №460 / 27.08.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на едноетажна, масивна сграда за магазин със складова част и козирка над входа - частна общинска собственост, със застроена площ от 137 кв. метра, с планоснимачен № 834, построена в междублоковото пространство на УПИ ХVІІ - „За жилищно строителство и магазини" в кв.174 по действащия план на гр.Пирдоп, с административен адрес в гр. Пирдоп, ул. "Цар Освободител" №99.

11.09.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №459 / 27.08.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост, представляващ част от УПИ ІІ - "За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност" в кв.86 по действащия план на града, находящ се в гр. Пирдоп, ул. "Княз Александър Батенберг" № 3А.

11.09.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №396 / 23.07.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - „За комплексно обслужване" в кв.19 А по плана на гр.Пирдоп, с площ от 386 квадратни метра, находящ се в гр.Пирдоп, ул."Васил Левски" № 35.

13.08.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.06.2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №347 /26.06.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Документация (свали файл)

Проекто-договор на обект №18104 (свали файл)

Проекто-договор на обект №18105 (свали файл)

Технологични планове на обект №18104 (свали файл 1), (свали файл 2) и №18105 (свали файл 1), (свали файл 2)

13.07.2018 г
Заповед за класиране за обект №18104 (свали файл)

Заповед за класиране за обект №18105 (свали файл)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №345 / 25.06.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", с трайно предназначение на териториите - земеделски, с начин на трайно ползване - ливади ...

12.07.2018 г. - Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №344 / 22.06.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №237 / 30.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен в сграда с площ от 1,00 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки, който да се разположи в част от фоайе, на входа на административната сграда, находяща се в гр.Пирдоп, пл. "Тодор Влайков" №2, построена в УПИ ІІ - "За ДЗИ, ДСК, СБ, ОбС и гаражи", кв. 127 по действащия план на града.
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №236 / 30.04.2018 г. - откриване на процедура по
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следния поземлен имот - публична общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 24164.27.15 ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №179 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ магазинно помещение със застроена площ от 65,00 кв.м. и складово помещение към него със застроена площ от 65,00 кв. м. или с обща застроена площ от 130,00 кв.м., разположени на първия етаж на двуетажна масивна сграда (поща, кметство, здравна служба и магазини) в УПИ V, кв.32 по действащия план на с. Душанци, с административен адрес: с. Душанци, пл."Свобода" №5, за дрогерия,...

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №178 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 56407.22.36, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 203 кв. метра, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско".
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №177 / 02.04.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ - 234 в кв. 27 по плана на гр.Пирдоп, находящ се в гр. Пирдоп на ул. "Чавдар войвода" № 4В, с площ от 1 207 квадратни метра.
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2018 г.

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №174 / 02.04.2018 г. (свали файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове за обекти от №О-18203 до №О-18207 (свали файлове)

Проекто-договор за обект №О-18203 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18204 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18205 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18206 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18207 (свали файл)

Заповед за класиране №218/23.04.2018 г.

Заповед №278 / 23.05.2018 г. за прекратяване на обект №О-18203
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2018 г.

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №173 /02.04.2018 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №18103 (свали файл)

Технологичен план на обект №18103 (свали файл 1), (свали файл 2)

Заповед за класиране №217/23.04.2018 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №48 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, представляващ поземлен имот №11, кадастрален район 199 по плана на новообразуваните имоти на местността "Камберско дере" с площ от 1 249 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №47 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, представляващ поземлен имот №4, кадастрален район 199 по плана на новообразуваните имоти на местността "Камберско дере" с площ от 800 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №46 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.31, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №45 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.30, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №44 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.29, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №43 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Пирдоп, м. "Еленско", представляващ поземлен имот идентификатор 56407.22.28, с трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада с площ от 2 000 кв. метра.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед №42 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижими имоти, представляващи селскостопански сгради на един етаж - частна общинска собственост с идентификатори: 56407.20.49.1 със застроена площ от 328 кв. м., 56407.20.49.2 със застроена площ от 119 кв. м. и 56407.20.49.3 със застроена площ от 81 кв. метра, изградени в поземлен имот с идентификатор 56407.20.49, находящ се в землището на гр.Пирдоп, местността "Тополница", с начин на трайно ползване - нива.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №38 / 29.01.2018 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №37 / 29.01.2018 год. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Заповед №563 / 21.12.2017 г. (свали файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Технологични планове за обект №О-18201 и №О-18202 (свали файл 1), (свали файл 2), (свали файл 3)

Проекто-договор за обект №О-18201 (свали файл)

Проекто-договор за обект №О-18202 (свали файл)

Заповед класиране за обект №О-18201/О-18202

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА

Заповед №564 /21.12.2017 г. (изтегли файл)

Приложения (свали файл)

Условия (свали файл)

Проекто-договор на обект №18101 (свали файл)

Проекто-договор на обект №18102 (свали файл)

Технологичен план на обект №18101 (свали файл)

Технологичен план на обект №18102 (свали файл 1), (свали файл 2)

Заповед класиране обект №О-18101

Заповед класиране обект №О - 18102

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №500/20.11.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №499/20.11.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна, масивна сграда - обор със застроена площ от 280,00 кв.метра, с прилежащата площ, находяща се извън регулация, в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар", построена в имот №080013 по КВС за отглеждане на овце.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №498/20.11.2-17 г. - откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ масивна сграда - плевня с обор със застроена площ от 170,00 кв.метра, с прилежащата площ, находяща се извън регулация, в землището на с. Душанци, местността „Бръмбар", построена в имот №080013 по КВС за отглеждане на овце.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед №456/23.10.2017 г. - откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, с предмет: продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пирдоп на ул."Чавдар войвода" №4В, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ - 234 в кв.27 по плана на гр.Пирдоп, с площ от 1 207 квадратни метра.

Обява
---------------------------------------------------------------------------------------------------------