2019-09-20  

Поздравление по повод Деня на...

Поздравление по случай 22-ри септември - Деня на Независимостта на България   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Приемете моите най-искрени...

2019-09-19  

WiFi4EU в Пирдоп ...

WiFi4EU в Пирдоп В Пирдоп вече функционира WiFi4EU. Това съобщи днес кметът Ангел Геров. Жителите...

2019-09-18  

Откриване на спортната зала в...

АНГЕЛ ГЕРОВ: „Високото спортно майсторство в Пирдоп е традиция и ние трябва да я възродим."...

2019-09-20  

Покана за редовно заседание на...

ПОКАНА   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което...

2019-09-20  

Актуални автобусни разписания на "Ангкор...

Актуални разписания на всички линии, изпълнявани от Ангкор Травел ЕООД Петрич - Антон Антон - Буново Антон -...

2019-09-19  

Местни избори - съобщение ...

СЪОБЩЕНИЕ На основание Решение №1131-МИ на ЦИК от 18.09.2019 г., Община Пирдоп съобщава, че избори за...

 
 
 

Административни услуги в сферата на търговията и туризма

1. Регистрация на стационарни търговски обекти
Необходими документи:

 • уведомление по образец
 • копие от удостоверение за  съдебно регистрация
 • копие от картата за индентификация по регистър БУЛСТАТ
 • копие от удостоверение за регистрация от РИОКОЗ - София
 • удостоверение за наличие или липси на данъчни задължения-НАП.
 • копия от документи за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект
 • договор за наем (ако е необходим) или нотариален акт

Такса - 5.00 лева 
Срок за изпълнение - 30 дни

2. Регистрация на нестационарни обекти
Необходими документи:

 • заявление по образец
 • копие от съдебно решение за регистрация
 • копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ
 • копие от удостоверение за регистрация от РИОКОЗ - София
 • удостоверение за наличие или липси на данъчни задължения - НАП

Такса - 5.00 лева
Срок за изпълнение - 30 дни 

3. Издаване на разрешително за търговия с тютюн и тютюневи изделия
Необходими документи:

 • заявление до кмета на общината (свободен текст)
 • копие от съдебно решението за регистрация и удостоверение за актуално състояние на регистрацията
 • удостоверение от данъчното подразделение по седалището на заявителя за дължими държавни вземания
 • копие от удостоверението за регистрация от ХЕИ - София
 • свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба №4 от 1999 година за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
 • копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ
 • копие от удостоверението за данъчна регистрация
 • справка за местонахождението и описание на обекта
 • копие от документи за въвеждане в експлоатация на търговски обекти, издадени от съответните компетентни органи
 • документ за платена такса

Срок за изпълнение - 30 дни
Такса :
        за територията на град Пирдоп:

 • първоначална такса в размер на 200.00 лв.
 • годишна такса в размер на 200 лв.

       за с.Душанци:

 • първоначална такса в размер на 150.00 лв.
 • годишна такса  150.00 лв.

4. За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро и дребно на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки се заплаща годишна такса, както следва:

      а) за складиране, съхраняване и търговия на едро:

 • годишна такса  за обекта - 500.00 лв.

      б) за търговия на дребно на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на територията на гр. Пирдоп, с.Душанци:

 • годишна такса  за обекта - 150.00 лв.

       в) за търговия с продукти от грозде, спирт и спиртни напитки в заведения за хранене и развлечения, в зависимост от площта на обекта:
            -  една и две звезди

 • до 60 кв.м. - 200.00 лв.
 • над 61 кв.м. -300.00лв.

5. Категоризиране на заведенията за хранене и развлечения
Необходими документи:

 • заявление до кмета на общината (по образец)
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копие на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 • удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност- оригинал или нотариално заверено копие
 • справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта- образец
 • копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект.
 • формуляр за определяне на категорията на обекта по образец
 • копие от документите за собственост на обекта
 • копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
 • копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
 • нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
 • документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55, ал.4 от Закона за туризма

Такса: в зависимост от броя на местата в заведението, според тарифата за таксите, визирани в Закона за туризма ( Изм. ДВ. Бр.29 от 5 април 2005г.)
Срок за изпълнение: 14 дни 

6. Категоризиране на средствата за подслон и местата за настаняване
Необходими документи:

 • заявление до кмета на общината (по образец)
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копие на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 • удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие
 • формуляр за определяне на категорията на обекта  по образец
 • справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта -  образец
 • копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект.
 • формуляр за определяне на категорията на обекта по образец
 • копие от документите за собственост на обекта
 • копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
 • копие от документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
 • нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник
 • документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл.55, ал.4 от Закона за туризма

Такса: в зависимост от броя на местата в заведението, според тарифата за таксите, визирани в Закона за туризма ( Изм. ДВ. бр.29 от 5 април 2005г)
Срок за изпълнение: 14 дни 

7. Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в националния туристически регистър
 Необходими документи:

 • заявление до кмета на общината (по образец)
 • актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копие на документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност
 • удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност- оригинал или нотариално заверено копие
 • копие от акта за собственост-  при промяна в обстоятелствата
 • копие от договора за наем или от друг договор , от който е видно, че са налице условия  лицето да извършва  съответната туристическа дейност в обекта- при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта
 • копие от единен идентификационен номер
 • справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта - по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на обекта
 • документ за платена такса за встъпване на настъпили промени в обстоятелствата

Срок за изпълнение: 30 дни
Такса: 150лв.- според тарифата за таксите, визирани в Закона за туризма (Изм. ДВ.бр.29 от 5 април 2005г.) 

8. Заверка на регистър на настанените туристи и за реализираните нощувки, включително по гражданство на туриста
Необходими документи:

 • заявление за ежемесечно заверяване на регистри за настаняване на туристи в средства за подслон и места за настаняване          
 • справка на основание чл.49, ал.3 от Закон за туризма и чл.30 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Пирдоп.
 • копие от фактура за внесена  туристическа такса
 • копие от фактура за платена такса за заверка

Срок за изпълнение: до 15 число всеки месец