УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

1. Съставяне на акт за раждане
Извършва се за лицата родени в Пирдоп
 
Необходими документи:
Съобщение за раждане съставено от здравното заведение където е станало раждането или от компетентно медицинско лице; Протокол (в случаите по чл.48 от ЗГР); Съдебно решение.

Срок за изпълнение: 7 дни (чл.42 от ЗГР)
Цена: Безплатно

2. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Извършва се за лицата родени в Пирдоп

Необходими документи:
- Документи за самоличност на родителите

Срок за изпълнение: Веднага, при съставянето на акта
Такса: Безплатно

3. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Извършва се за лицата родени в Пирдоп и с. Душанци 

Необходими документи:
- Молба по образец (приложен е формуляр);
- Документ за самоличност;
- Фактура за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 1 раб. ден
Такса: 5 лв.  

4. Припознаване на родено извънбрачно дете
Извършва се за лицата родени в Пирдоп

Необходими документи:
- Документ за самоличност на припознаващия
- Заявление за припознаване пред длъжностното лице (по образец) или нотариално заверена декларация (ако се подава по пощата, или в здравното заведение, където е станало раждането);
- Писмена декларация на майката, че не оспорва припознаването (по желание);
- Удостоверение за раждане-оригинал на припознавания;
- Фактура за платена такса.

Срок за изпълнение: до 3 раб. дни
Такса:  5 лв.

5. Сключване на граждански брак и съставяне на акт
Извършва се и в празнични и почивни дни  

Необходими документи:
- Заявление от встъпващите в брак ( приложен е формуляр);
- Документи за самоличност на встъпващите в брак (по образец);
- Декларации от встъпващите в брак (по образец);
- Документи за самоличност на двама свидетели, разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 годишна възраст);
- Удостоверение за сключване на брак с чужденец в Община Пирдоп;
- Медицинско свидетелство за встъпване в брак

Срок за изпълнение: 30 дни от заявяването в Община Пирдоп (чл.10, ал.1 от СК)
Цена: 60 лв. - за хор

6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Необходими документи:
- Документ за самоличност на встъпващите в брак

Срок за изпълнение: Веднага след сключването на брака
Цена: Безплатно

7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Извършва се за лицата сключили граждански брак в гр.Пирдоп и с. Душанци 

Необходими документи:
- Молба по образец( приложен е формуляр) или устно;
- Документ за самоличност;
- Фактура за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 1 раб.ден
Такса: 5 лв.

8. Съставяне на акт за смърт

Необходими документи:
- Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано);
- Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 години, които нямат лична карта) на починалото лице;
- Документ за самоличност на обявителя.

Срок за изпълнение: Веднага при представянето на съобщението, не по-късно от 48 ч. след настъпването на смъртта (чл.54, ал.1 от ЗГР)
Цена: Безплатно

9. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път
Препис-извлечението от акта за смърт представлява разрешение за погребение (чл.61, ал.1 от ЗГР)  

Необходими документи:
- Лична карта на обявител

Срок за изпълнение: Веднага след съставянето на акта
Цена: Безплатно

10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
Извършва се за лица починали в гр. Пирдоп и с. Душанци 

Необходими документи:
- Документ за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия;
- Фактура за платена такса; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: 1 раб. ден
Такса: 5 лв.

11. Пресъставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Съставят се:
А) раждане - в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин- в общината по постоянния адрес на бащата
Б) граждански брак - в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата
В) смърт - в общината по постоянния адрес на умрелия

Необходими документи:
- Препис от акта за гражданско състояние, съставен от български консулски или дипломатически представител, или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние в мястото, където е настъпило събитието, изпратени по дипломатически път, представени от лицето или от нотариално упълномощен негов представител - преведени и легализирани;
- Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител - когато се представят пред длъжностното лице в общината;
- Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице.

Срок за изпълнение: 10 работни дни
Такса: Безплатно

12. Издаване на пълни преписи или заверени фотокопия от актове за гражданско състояние 

Необходими документи:
- Молба;
- Документ за самоличност;
- Фактура за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

Срок за изпълнение: 1 раб.ден
Такса: 5 лв.

13. Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние  

Необходими документи:
- Съдебно решение;
- Заявление от лицето;
- Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

Срок за изпълнение: 3 раб. дни
Такса: Безплатно

14. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

А) Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени.
Б) Подават се в общината по постоянния адрес на лицето.За лицата с настоящ адрес в чужбина, заявлението се подава по консулски път.

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите);
- Заверен пълен препис или фотокопие от акта за раждане (при възможност).

Срок за изпълнение: 30 дни за вземане на решение, 3 дни за съобщаване на лицето, 7 дни за обжалване
Такса: Безплатно

15. Промяна в гражданското състояние при развод

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Заверено решение от съда за развод;
- Съобщение за прекратен граждански брак / Образец ЕСГРАОН ТДС № 2 ПБ.

Срок за изпълнение: Веднага
Такса: Безплатно

16. Промяна на гражданското състояние при смърт на съпруга(та)
Извършва се за лица с постоянен адрес в гр.Пирдоп, по устна молба

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Препис-извлечение от акта за смърт.

Срок за изпълнение: Веднага
Такса: Безплатно

17. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт  

Необходими документи:
Молба по образец ; Документ за самоличност; Фактура за платена такса ; Документ удостоверяващ раждането (смъртта) ; Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 1 раб. ден
Такса: 5 лв.

18. Издаване на удостоверение за наследници
Издава се за починалите с постоянен адрес (местожителство) в гр. Пирдоп

Необходими документи:
- Молба декларация от наследник
- Документ за самоличност
- Фактура за платена такса Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: 10 раб. дни; 3 раб. дни; 6 часа
Такса: 5 лв.; 10 лв.; 15 лв.

19. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството
Издава се за лица с постоянен адрес в гр. Пирдоп

Необходими документи:
- Молба по образец
- Документ за самоличност
- Фактура за платена такса
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: 10 раб. дни; 3 раб. дни; 6 часа
Такса: 5.00 лв., 10.00 лв., 15.00 лв.

20. Издаване на удостоверение за родствени връзки
Издава се за лица с постоянен адрес в гр. Пирдоп

Необходими документи:
- Молба по образец;
- Документ за самоличност;
- Документи за гражданско състояние доказващи родствени връзки (при липса на данни в регистъра на населението);
- Фактура за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 10 раб. дни; 3 раб. дни; 6 часа
Такса: 5.00 лв., 10.00 лв., 15.00 лв.

21. Издаване на удостоверение за идентичност на имена  

Необходими документи:
- Декларация за идентичност на имена;
- Документ за самоличност;
- Документите, в които имената се различават;
- Фактура за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: 10 раб. дни; 3 раб. дни; 6 часа
Такса: 5.00лв., 10.00 лв., 15.00 лв.

22. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина
Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Пирдоп

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Заявление по образец;
- Фактура за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 10 раб. дни; 3 раб. дни; 6 часа
Такса:5.00 лв., 10.00 лв., 15.00 лв.
Заверка за чужбина: 20.00 лв

23. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Пирдоп 

Необходими документи:
- Документ за самоличност на встъпващите в брак;
- Заявление по образец;
- Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации).

 Срок за изпълнение: 3 раб. дни
Такса: 5,00 лв.

24. Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Пирдоп или от кметствата в общината.

Срок за изпълнение: 1 раб. ден
Такса: 5.00 лв.
За легализация: 20.00 лв.

25. Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Заявление по образец;
- Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен гр. брак, препис-извлечение за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.).

Срок за изпълнение: Веднага
Такса: 5.00 лв.
* За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица, заявяването се извършва от законните им представители

26. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Издава се за лица с постоянен адрес в гр. Пирдоп  

Необходими документи:
- Документ за самоличност
Срок за изпълнение: 1 раб. ден
Такса: 5.00 лв.

27. Приемане и обработка на адресна карта. Издаване на удостоверение за настоящ адрес.
Извършва се при промяна на настоящ адрес.
* За малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица, заявяването се извършва от законните им представители.  

Необходими документи:
- Документ за самоличност
- Адресна карта по образец

Срок за изпълнение: Веднага
Такса: 5.00 лв.

28. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издава се за лица с постоянен или настоящ адрес в гр. Пирдоп

Необходими документи:
- Документ за самоличност

Срок за изпълнение: 1 раб. ден
Такса:5.00 лв.

29. Вписване в регистъра на населението- съставяне на личен регистрационен картон. Поддържане и актуализация на данните в ЛРК.

Необходими документи:
- Заявен постоянен адрес в гр. Пирдоп, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Пирдоп (при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр.Пирдоп);
- Документ за самоличност.

Срок за изпълнение: Нормативно определен по технологията за поддържане на ЕСГРАОН
Такса: Безплатно

30. Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство.

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Уведомително писмо от МП до Община Пирдоп, удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство (издадено от МП);
- Удостоверения за гражданското състояние на лицето;
- Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

Срок за изпълнение: 7 раб. дни
Такса: Безплатно

31. Вписване в регистъра на населението на чужденци получили разрешение за постоянно пребиваване, лица без гражданство, получили хуманитарен статут или статут на бежанец. Съставяне и поддържане на Личен регистрационен картон. Издаване на Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението.

Необходими документи:
- Удостоверение за разрешение за постоянно пребиваване;
- Документ за самоличност;
- Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес;
- Документи по гражданско състояние (раждане, гр.брак, развод, смърт- за лицето и членовете на семейството и др.).

Срок за изпълнение: 10 раб. дни
Такса: Безплатно

32. Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението ( поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Молба.

Срок за изпълнение: 1 раб. ден
Такса: 5.00 лв.

33. Приемане на необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство, изпращане до Министерство на правосъдието, получаване на удостоверение за наличие на българско гражданство и предоставяне на лицето.
Извършва се за лица с постоянен адрес(местожителство) в гр.Пирдоп. Лицата постоянно пребиваващи в чужбина подават документите в българска консулска служба или посолство, които ги препращат до общината.

Необходими документи:
- Документ за самоличност;
- Молба (заявление) по установен образец; заверено копие от акт за раждане;
- Фотоснимка в ляв полуанфас - 2 бр.;
- Справка от съответната община или кметството по регистрите на населението относно гражданството на лицето;
- Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната- изселнически паспорт, писма за изселване от МВР, и др.

Могат да се представят и документи, издадени от страната на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.

- Документ за платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието

Лицето посочва адрес, телефон( или упълномощено от него лице), на които да бъде уведомено при получаването на удостоверението

Срок за изпълнение:
1. Изпращане до МП - 1 раб. ден от получаването на необходимите документи.
2. Уведомяване и връчване на лицето - до 3 дни от получаването на удостоверението.