АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И ТУРИЗМА

1. Вписване в информационен масив „Стационарни търговски обекти“
Правно основание: Чл.6 от Наредбата за търговска дейност и услуги на територията на община Пирдоп

Необходими документи:
Заявление за работно време на стационарен търговски/туристически обект по образец
• Свидетелство за регистрация на фискално устройство
• Удостоверение за регистрация съгласно чл.12, ал.7 от Закона за храните
• Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Договор за наем
• Становище от РЗИ за съответствие на шум (при удължено работно време)

Срок за издаване: 14 дни
Срок на валидност: до промяна в обстоятелствата
Място на издаване на документа: Гише 1
Отговорно лице за изпълнението: Гл. спец. “ТТЗП и пазари“


2. Разрешение за търговска дейност на открито
Правно основание: Чл.28 от Наредбата за търговска дейност и услуги на територията на община Пирдоп

Необходими документи:
Заявление за извършване на търговска дейност на открито по образец;
• Санитарни разрешения при продажба на стоки, за които се изискват такива разрешения
• Актуален договор за фискално устройство.
• Квитанция за платена такса.

Срок за издаване: 14 дни
Срок на валидност: Срокът, за който се издава
Място на издаване на документа: Гише 1
Отговорно лице за изпълнението: Гл. спец. “ТТЗП и пазари“


3. Категоризация на туристически обекти:
A. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ - заявление по образец, формуляр по образец
B. МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ - заявление по образец, формуляр по образец

Правно основание: Закон за туризма и Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Необходими документи:
• Заявление по образец до Кмета на Община Пирдоп;
• Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър;
• справка за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта по образец;
• Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект;
• Формуляр за определяне на категорията по образец;
• Копие от документа за собственост на обекта;
• Копие от документа, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта;
• Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условията за извършване на съответната туристическа дейност в обекта;
• Оригинал на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
• Документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Срок за издаване:
Срок за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране – 14 дни
Срок на валидност на временното удостоверение: 3 месеца
Срок на валидност на категоризацията: 5 години
Такса на услугата: съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма
Място на издаване на документа: Гише 1
Отговорно лице за изпълнението: Гл. спец. “ТТЗП и пазари“


4. Вписване на промяна в обстоятелства на категоризиран обект - Заявление
A. ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
B. МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Правно основание: Чл. 168, и чл. 169 от Закона за туризма

Необходими документи:
• Копие от документ удостоверяващ промяна в обстоятелствата.

Срок за издаване: 14 дни
Такса на услугата: 150 лв.
Място на издаване на документа: Гише 1
Отговорно лице за изпълнението: Гл. спец. “ТТЗП и пазари“


5. Потвърждаване/промяна на определена категория на туристически обект
Правно основание: Чл. 133, ал.3 от Закона за туризма

Необходими документи:
Декларация по образец.

Срок за издаване: 14 дни
Такса на услугата: съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма
Място на издаване на документа: Стая 1
Отговорно лице за изпълнението: Гл. спец. “ТТЗП и пазари“


6. Издаване на дубликат на удостоверение за категоризация на туристически обект
Правно основание: Чл. 145, ал.2 от Закона за туризма

Необходими документи:
• Декларация за обстоятелствата по унищожаването или изгубването на удостоверението.
• Заявление

Срок за издаване: 14 дни
Такса на услугата: съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма
Място на издаване на документа: Гише 1
Отговорно лице за изпълнението: Гл. спец. “ТТЗП и пазари“