ВИДОВЕ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПИРДОП

1. Издаване на скица на УПИ (урегулиран поземлен имот) копие от действащ подробен устройствен план 

Необходими документи:

- копие с документ за собственост (нотариален акт, протокол от доброволна делба, съдебно решение, договор за покупка, удостоверение за наследници и др.);

- квитанция за платена такса.

Такси:

За скици в урбанизирана територия:

- за издаване в срок до 14 работни дни с формат: А4 - 20.00 лв., от които 14.00 лв. се заплащат на ПОС-терминал, а 6.00 лв. се внасят на касата в Община Пирдоп.

За скици в неурбанизирана територия:

- за издаване в срок до 14 работни дни с формат: А4 - 5.00 лв., от които 3.50 лв. се заплащат на ПОС-терминал, а 1.50 лв. се внасят на касата в Община Пирдоп. 

Забележка: Срокът за извършване на услугата започва да тече от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на таксата.

2. Издаване на виза за проектиране от главния архитект

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- копие от документ за собственост;

- скица;

- квитанция за платена такса.

Такси:

- за издаване в срок до 10 работни  дни - 15.00 лв.

- за бърза услуга до 3 работни  дни - 30.00 лв.

Срок за изпълнение - 10 дни

3. Издаване на удостоверения и служебни бележки за факти и обстоятелства по устройство на територията

3.1. Издаване на удостоверение за търпимост на сгради (§16, ал.1 от ПР на ЗУТ)

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- документ за собственост;

- документи, доказващи периода на извършване на строежа и съответствието му с действалите към този момент  строителни правила и нормативи  или  ЗУТ;

- скица.

Такси:

- за сгради, находящи се в поземлени имоти, отредени за индивидуално жилищно строителство х 0.50 лв./кв.м  РЗП, но не по-малко от 10.00 лв.

- за всички останали х 2.00 лв./кв.м РЗП но не по-малко от 50.00 лв.

Срок за издаване - 14 дни

3.2. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и инженерни мрежи (§4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗИД ЗКИР във връзка с чл. 54а, ал.3 от ЗКИР)

Необходими документи:

- заявление;

- геодезическо заснемане.

Такса - 10.00 лв.

Срок за издаване - 14  дни

3.3. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекти от V-та категория

Необходими документи:

Заявление с приложени:

1. Документ за собственост  или документ  за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи  в чужд имот по силата на специален закон.

2. Разрешение за строеж (акт за узаконяване)

3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива.

4. Заверена заповедна книга.

5. Акт обр.14 за приемане на конструкцията.

6. Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини  и съоръжения.

7. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания  към строежите.

8. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение  на изискванията  по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ак такава е необходима.

9. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към прежите на техническата инфраструктура.

10. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

Такси:

- жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители - 50,00 лв.,

- производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях - 80,00 лв.,

- реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория - 50,00 лв.

Срок на издаване - 30 дни

3.4. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи  от ІV-та категория /чл.177 от ЗУТ/

Необходими документи:

Заявление с приложени:

1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специалин закон.

2. Окончателен доклад  на лицето, упржняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

а) Разрешение за строеж (акт за узаконяване).

б) Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките  на достигнатите контролирани нива.

в) Заверена заповедна книга.

г) Акт обр.14 за приемане на конструкцията.

д) Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.

е) Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти  със съществените изисквания към строежите.

ж) Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

3. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към прежите на техническата инфраструктура.

4. Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

Такси:

- части пътища, улици от второстепенна улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях - 0,50 лв./л.м., но не повече от 200,00 лв.,

- жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена плащ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 150,00 лв.,

- производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях - 250,00 лв.,

- паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар - 100,00 лв.,

- реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория - 150,00 лв.,

- вътрешни преустройства на сградите от ІV категория, с които не се засяга конструкцията им - 100,00 лв.

Срок на издаване - 30 дни

3.5. Издаване на удостоверение за идентичност:

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- копие от документ за собственост;

- скица;

- квитанция за платена такса.

Такси:

- за издаване в срок до 10 работни  дни -10.00 лв.

- за бърза услуга до 3 работни  дни - 20.00 лв.

Срок за издаване -10 дни

3.6. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- документ за собственост;

- други документи;

- квитанция за платена такса.

Такси:

- за издаване в срок до 10 работни дни - 10.00 лв.

- за бърза услуга до 3 работни  дни - 20.00 лв.

Срок за издаване - 10 дни

3.7. Издаване на удостоверение за извършена обстоятелствена проверка

Необходими документи:

- Искане (формуляр по образец от нотариус)

Такса: 10.00 лв./брой.

Срок за издаване - 10 дни

3.8 Издаване на удостоверение за наличие на учебно заведение, административен адрес, отстояние на игрална зала и игрално казино от учебно заведение

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- документ за собственост или договор за наем;

- геодезическо заснемане и удостоверение с нанесени отстояния от лицензиран геодезист;

- квитанция за платена такса.

Такси:

за издаване в срок до 10 работни дни -  10.00 лв.

за бърза услуга до 3 работни  дни - 20.00 лв.

Срок за издаване - 10 дни

3.9 Издаване на удостоверение за реално обособени части от сгради, съгласно чл.202 от ЗУТ. учебно заведение

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- документ за собственост;

- проект;

- квитанция за платена такса.

Такси:

- за издаване в срок до 10 работни  дни - 10.00 лв.

- за бърза услуга до 3 работни дни - 20.00 лв.

Срок за издаване - 10 дни

4. Предоставяне на информация и данни от кадастрален план или план за регулация на лицензирани фирми по ЗКИР

Необходими документи:

- искане;

- договор със заинтересованото лице.

Такси:

- за координати на геодезически основни точки - 0.50 лв. на точка;

- за координати и коти на геодезически основни точки - 0.50 лв. на точка;

- за описание и кота на нивелачен репер - 0.50 лв. на репер;

- за реперни данни на точки от работната геодезическа мрежа - 1.00 лв. на точка;

- за копие от трасировъчен карнет - 1.00 лв. на страница.

5. Заверяване на копия от документи и инвестиционни проекти, съхранявани в техническия архив на общината

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- копие от документ за собственост;

- копие от документа, заявен за заверяване.

Такси:

- за издаване в срок до 10 работни дни - 0,50 лв. на страница.

- за бърза услуга до 3 работни дни - 1.00 лв. на страница.

6. Заверка на приложения от данъчна декларация

Такса - 2.00 лв.

Срок за изпълнение - веднага

7. Одобряване на инвестиционни проекти

Необходими документи:

Заявление от собственика (лице, което има право да строи в чужд имот) за одобряване на инвестиционен проект с приложени:

- документи за собственост (нотариален акт, протокол за делба, съдебно решение, договор за покупка на държавен (общински) имот, нотариално заверено заявление за учредяване правото на строеж, вписано в книгите за вписване, удостоверение за наследници и др.); за жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта

- скица (виза) за проучване и проектиране;

- три копия от проекта, изработен в съответствие с изискванията на Наредба №4/2001 г.;

- положителни становища на специализираните държавни контролни органи (РИОКОЗ, РС ПБиЗН, РДВР, ДВСК и др.), осигурени от инвеститора;

- положително решение за оценка въздействието върху околната среда (карта за преценка въздействието на околната среда), когато такова се изисква с нормативен акт;

- необходимите разрешения от съответните служби за ползване за вода за пиене, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки и др.  за изграждане отклонения от републиканската пътна или железопътна мрежа и др., които се изискват с нормативен акт.

Такса: 0,2% от строителната стойност на строежа

Срок на изпълнение:

 - 14 дни, ако има изготвена оценка за съответствието.

 - 30 дни, ако оценката ще се извършва от ОЕСУТ.

8. Оценка за съответствието на инвестиционни проекти извършена от ОЕСУТ на основание чл.142, ал.6, т.1 от  ЗУТ

Необходими документи:

- заявление за одобряване на проекта;

- проекти по всички части;

- съгласувателни писма от специализираните контролни органи;

- договори и становища от експлоатационните дружества.

Такси:

За жилищни сгради - 0,20лв/кв.м., но не по-малко от 10.00 лв.

За нежилищни сгради - 0,40лв/кв.м., но не по-малко от 5.00 лв.

За площни обекти - 0,40лв/кв.м., но не по-малко от 10.00 лв.

За площни обекти, предвидени за отдих, рекреация, възстановителни програми и други свързани с околната среда - 0,20 лв/кв.м., но не по-малко от 10.00 лв.

За улични проводи (водопроводи, канализация, ел. системи и други) - 0,20лв/л.м., но не по-малко от 5.00 лв.

Срок за изпълнение - 30 дни (в срока не влиза времето, през което проектът е бил върнат за корекции и  комплектоване) 

9. За разглеждане на подробни  устройствени  планове от  ОЕСУТ

Необходими документи:

- Заявление с приложен документ за собственост;

- Проект за ПУП - 3 екземпляра.

Такса: 10.00 лв.

Срок на изпълнение - 30 дни

Забележка: Таксата се заплаща при внасяне на проектите.

10. Одобряване на инвестиционни проекти за възстановяване на изгубени строителни книжа

Необходими документи:

- заявление за одобряване на проекта;

- проекти по всички части;

- съгласувателни писма от специализираните контролни органи;

- договори и становища от експлоатационните дружества.

Такса - 0,2% от строителната стойност

Срок на изпълнение - 30 дни (в срока не влиза времето, през което проектът е бил върнат за корекции и комплектоване) 

11. Издаване на разрешение за строеж преустройство и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради и помещения в тях

Необходими документи:

- заявление;

- одобрен  инвестиционен  проект,  комплектован  с  документи по точка 9.

Такси:

- за строежи първа и втора категория, съгласно чл.137,ал.1, т.1 и 2 от  ЗУТ - 5.00 лв./ кв.м., но не по-малко от 500 лв.

- за строежи трета категория, съгласно чл.137,ал.1,т.3 - 4 лв./ кв.м. но не по-малко от 400 лв.

- за линейни обекти от първа, втора и трета категория (без посочените по-долу случаи) - 2 лв./м. линеен, но не по-малко от 200 лв.

- за строежи четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 ЗУТ - 1,50лв./ кв.м., но не по-малко от 150 лв.

- за строежи пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 ЗУТ - 1 лв./ кв.м.:

а)  жилищни сгради- 0,50 лв./ кв.м. но не по-малко от 10.00лв.

б) всички останали - 1 лв./ кв.м., но не по-малко от 10.00 лв.

в) площни обекти- 1 лв./кв.м., но не по-малко от 10.00 лв.

- за строежи - допълващо застрояване - 0,30 лв./кв.м., но не по-малко от 5.00 лв.

- за огради, водопроводни и канални отклонения и кабели "НН" - 1 лв./линеен метър, но не по-малко от 5.00 лв.

Срок на изпълнение - 14 дни от одобряване на проекта

12. Презаверка на разрешение за строеж с изтекъл срок

Необходими документи:

- заявление;

- нотариален акт;

- строителни книжа.

Такса - таксата по т.13

Срок за изпълнение - 14 дни

13. Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП

Необходими документи:

- заявление подписано от заинтересовани лица;

- документ за собственост;   

- скица;

- мотивирано предложение. 

Такса: 10,00 лв.

Срок на изпълнение - 14 дни          

14. Разрешение за поставяне на  временни съоръжения

Необходими документи:

Заявление с приложени:

- документ за собственост или договор за наем;

- одобрен проект;

- становища от експлоатационните дружества /П "Електроразпределение" и "ВиК" ЕООД/.

Такса: 

- преместваеми обекти и елементи на градско обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ - 0,50 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 10,00 лв.;

- информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 57 от ЗУТ:

а) пана за плакати (билбордове): 15,00 лв./м2 от елемента месечно, но не по-малко от 10,00 лв. месечно;

б) за информационно-указателни табели, надписи, светлинни реклами и други: 10,00 лв. месечно;

в) рекламни съоръжения с кратковременен характер (знамена, транспаранти и други): 5,00 лв./л.м месечно, но не по-малко от 5,00 лв. месечно.

Срокът за дължимите суми за рекламни съоръжения е кратен на месец. Закръгленията се правят към по-дългия срок.

Срок за изпълнение - 14 дни

15. Допълване (поправки) на одобрен кадастрален план

Необходими документи:

- заявление подписано от заинтересовани лица;

- документ за собственост;  

- скица.

Такса: не се дължи

Срок на изпълнение - 14 дни       

16.  Даване на устна информация  за недвижими имоти по кадастралния, регулационния и застроителен план

Такса - не се дължи

17. Одобряване на екзекутивна документация

Необходими документи:

- заявление  от заинтересовано лице;

- документ за собственост;    

- екзекутивна документация.

Такса: 30% от таксата за одобряване на проект

Срок на изпълнение - 14 дни