МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Община Пирдоп
Централна кооперативна банка - кл. Карлово
Сметка BG97CECB97908491192100
BIC CECBBGSF
Вид плащане: 
441400 - патент
442300 - моторно превозно средство
442100 - данък недвижими имоти
442400 - такса битови отпадъци
442500 - при възмездно придобиване на имущество дължимият данък е 1%

1. Придобиване на недвижим имот от физически лица
Извършва се за лица жители на Община Пирдоп

Необходими документи:
- Нотариален акт  - ксерокопие

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: безплатно 

2. Придобиване на недвижим имот от юридически лица
Извършва се за лица жители на Община Пирдоп

Необходими документи:
- Нотариален акт  - ксерокопие

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: безплатно 

3. Облагане с данък върху наследство
Извършва се за лица жители на Община Пирдоп

Необходими документи:
- Удостоверение за наследници

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: безплатно 

4. Придобито превозно средство
Извършва се за лица жители на Община Пирдоп

Необходими документи:
- Нотариално заверен договор за покупко- продажба или фактура
- Ксерокопие на талона за регистрация в КАТ
- при продажба - нотариално заверен договор
- при бракуване - документ от КАТ

Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: безплатно 

5. Искане за издаване на удостоверение - приложение към следните удостоверения:

Удостоверение за декларирани данни

Извършва се за лица жители на Община Пирдоп
Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: 5 лв. 

Удостоверение за платен данък върху наследствата

Извършва се за лица жители на Община Пирдоп
Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: 5 лв. 

Удостоверение за наличие или липса на задължения

Извършва се за лица жители на Община Пирдоп
Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: 5 лв. 

Удостоверение за данъчна оценка

Извършва се за лица жители на Община Пирдоп
Срок за изпълнение: 5 дни
Цена: 6 лв. 

6. Дубликат на квитанция за платени данъци
Извършва се за лица жители на Община Пирдоп

Срок за изпълнение: веднага
Цена: 2 лв. 

7. Копие от данъчна декларация по чл...
Извършва се за лица жители на Община Пирдоп
Срок за изпълнение: 7 дни
Цена: 2 лв./страница

8. Справка за задължения и плащания