20210805 162450

Кметът на община Пирдоп Ангел Геров и главният счетоводител Нина Николова подписаха подписаха административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“. Проектът е на стойност 127 364,13 лева.

Основни дейности  по проекта са:

1.  Дейност „Патронажна грижа“ по Направление 1;

2. Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги , делегирани от държавата дейности“ по Направление 2.

Индикатори за изпълнение:

1. Заети лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 - 38 броя;

2. Участници, вкл. с увреждания в риск от заразяване с COVID -19 - 85 броя.

Индикатори за резултат:

1. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост - 38;

2. Подкрепени участници, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 - 85.

Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, като изпълнението на дейностите по договора започват от 01.09.2021 г.