Проектното предложение BG06RDNP001-19.610-0095 Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон за програмен период 2023-2027 г., е одобрено за финансиране в размер на 48 892.01 лв.

Предстои подписване на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“.

Проектното предложение има за цел да подпомогне процеса по функциониране, утвърждаване и популяризиране на местната инициативна група. Заложени са обучения за местните заинтересовани страни, подпомагане на процеса за изготвяне на Стратегия за местно развитие и насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон.