Logo RChRОдобрено е проектното предложение “Грижа в дома в община Пирдоп“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001 по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

Проектното предложение предвижда осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа от територията на Община Пирдоп. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа на представителите на целевите групи чрез посъществяване на следните дейности:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Спред индивидуалните потребности, поребителите на услуги ще бъдат подпомогнати при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания;

4. Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда (Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги). Изпълнението на дейностите е насочена към минимум 40 потребители (възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания).

Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в дома, които ще се предоставят за срок от 12 месеца.

Стойност на проекта: 219 787,60 лв.