mig1 1 2048x308
 
Уважаеми граждани!
 
Във връзка с подготовката на Стратегия за Водено от общността местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 – 2027 г. за територията на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон, учтиво Ви молим да споделите Вашето мнение по основни въпроси, свързани с разработването на Стратегия и нейното бъдещо прилагане. Попълнете анкета по проект № BG06RDNP001-19.610-0095-C01 на МИГ:
 
 
 
Информирайте се и подкрепете дейността на МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон https://mig-pirdop-k-a.eu/