ОБЩИНА ПИРДОП - СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
„Бъдеще за децата на Община Пирдоп“
www.esf.bg

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА: Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ПРОЦЕДУРА ЗА БФП: BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“
Административен договор –№ BG05SFPR002-2.003-0100-C01

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Бенефициент:
Община Пирдоп 100% БФП в размер на 352 166.00 лв.
Партньор по проекта: Сдружение Гражданско Общество 100% БФП в размер на 39 000.00 лв.
Обща стойност на проекта: 391 166,00 лв., 100% БФП

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 21 месеца от 21.09.2023г.


ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Община Пирдоп ще си партнира, в реализация на поставените цели и заложени резултати в проекта, със Сдружение „Гражданско общество“ – неправителствена организация с опит в предоставянето на подкрепящи дейности с деца, лица и уязвими групи от населението.

Проекта обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние - подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства на територията на Община Пирдоп. Това ще се осъществи чрез реализирането на две специфични цели (СЦ2 и СЦ3) заложени в проектното предложение, съгласно Указанията за кандидатстване в  Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

В изпълнение на Специфична цел 2 (СЦ2)  „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ - проектните дейности са свързани с подобряване на информираността и здравната култура по отношение на здравна профилактика и превенция, информираност; превенция на болестите при децата; подобряване на достъпа до здравни грижи и услуги, ранното детско развитие и ранното идентифициране и адресиране на затрудненията. Предвижда се да бъдат изготвени и въведени програми за превенция, както и да бъде въведен координационен механизъм.

В изпълнение на Специфична цел 3 (СЦ 3) „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“ - ще се предоставят услуги за ранно детско развитие и предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Услугите ще се предоставят от екип специалисти, които ще извършват консултации и ще работят мобилно за приобщаването на децата и предотвратяването на тяхната социална изолация. Това ще даде възможност да бъдат подобрени функционалните умения и развитие на децата, както и да се подобри качеството на живот и осигури социалното включване на тях и техните семейства. Чрез проекта ще бъдат въведени механизми за насочване, сътрудничество и взаимодействие между различните услуги и структури на територията на общината, които ще доведат до интегриран подход към посрещане на нуждите на уязвимите деца и групи. Чрез осъществяване на планираните въвеждащи и надграждащи обучения, както и чрез провеждане на супервизия на служители на доставчиците на социални услуги ще бъде приложен интегриран подход и комплексност на подкрепата. Като резултат ще бъдат подкрепени следните целеви групи: деца в нужда и техните семейства; служители на доставчици на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на настоящия проект е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи жилищни условия. Тези направления са и в основата на Европейската гаранция за детето (ЕГД)

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

  1. Подобрено ранно идентифициране на деца в риск от или със затруднения в развитието в ранна възраст в Община Пирдоп;
  2. Осигуряване на координирана, между-секторна подкрепа на местно ниво за подпомагане достъпа на семействата с деца със затруднения в развитието и увреждания до ранна детска интервенция и други услуги в общността;
  3. Повишен достъп на децата със и в риск от затруднения в развитието в ранна възраст и техните семейства до семейно-ориентирани, индивидуализирани услуги за ранна детска интервенция на територията на общината;
  4. Повишено разбиране сред родители и професионалисти в общината за важността на ранното детско развитие и ранната интервенция;
  5. Подобряване на информираността и здравната култура;
  6. Подобряване на достъпа на децата от целевите групи до здравни грижи и услуги;
  7. Осигуряване на равен достъп за деца чрез превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ОБХВАНАТИ ОТ ПРОЕКТА:

  • По СЦ2 – Деца в нужда и техните семейства - минимум 60 деца /деца от уязвимите групи и техните семейства в т.ч. : новородени, малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; деца отглеждани в общности с различен етнически произход, вкл. ромската етническа група; деца на безработни родители и/или получаващи социални помощи/; Обхванати и консултирани мин. 30 семейства от уязвими групи
  • По СЦ3 - Деца на възраст 0-7 г. (с приоритет към децата във възрастта 0-3 г.) и техните семейства; деца и младежи до завършването на средно образование; Обхващане на 40 семейства с услуги за ранна детска интервенция; Обхванати минимум 60 деца от целевите групи

ОСНОВНИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугите; осигурено ефективно функциониране на услугата „Център за подкрепа на децата на Община Пирдоп“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на минимум 60 деца от целевите групи и др.

Проект: № BG05SFPR002-2.003-0100-C01

ES 500