Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Проект BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“

www.esf.bg

На 29.11.2023 г., в Ритуалната зала в гр. Пирдоп бе проведена пресконференция, на която Общинска администрация - Пирдоп, в лицето на екипа за организация и управление на проект „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“, както и г-жа Майя Грозданова - представител на Сдружение „Гражданско общество“, запознаха присъстващите на събитието лица с проекта, неговата цел, целеви групи и очаквани резултати.

Проектът обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние - подобряване на благосъстоянието на децата и на техните семейства на територията на община Пирдоп. Това ще се осъществи чрез реализирането на две специфични цели (СЦ2 и СЦ3), заложени в проектното предложение, съгласно Указанията за кандидатстване в  Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

За реализация на поставените цели и заложени резултати в проекта, Община Пирдоп ще си партнира със Сдружение „Гражданско общество“ – неправителствена организация с опит в предоставянето на подкрепящи дейности с деца, лица и уязвими групи от населението.  

Основната цел на настоящия проект е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване, достъп до услуги, както и подходящи жилищни условия.Тези направления са и в основата на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ, ОБХВАНАТИ ОТ ПРОЕКТА:

  • По СЦ2 – Деца в нужда и техните семейства - минимум 60 деца /деца от уязвимите групи и техните семейства в т.ч : новородени, малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; деца отглеждани в общности с различен етнически произход, вкл. ромската етническа група; деца на безработни родители и/или получаващи социални помощи/; обхванати и консултирани минимум 30 семейства от уязвими групи.
  • По СЦ3 - Деца на възраст 0-7 г. (с приоритет към децата във възрастта 0-3 г.) и техните семейства; деца и младежи до завършването на средно образование; обхващане на 40 семейства с услуги за ранна детска интервенция; обхванати минимум 60 деца от целевите групи.

Проектът е финансиран от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, с бюджет 391 166,00 лв., 100% БФП.

Срокът за изпълнение на заложените дейности е 18 месеца.

Проект: № BG05SFPR002-2.003-0100-C01

ES 500