IMG 20231213 110358

На 13.12.2023 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Пирдоп се проведе заключителна конференция по повод приключването на проект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПИРДОП С ЕКАТТЕ 56407, ОБЩИНА ПИРДОП“. Проектът е финансиран от ОПОС 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура №BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. Общата стойност на проекта е 1 830 250,72 лв., от които 1 555 713,11 лв. европейско и 274 573,61 лв. национално съфинансиране.

Рекултивацията на депото е осъществена в следната последователност на дейностите:

 • Изземване на ТБО;
 • Превоз и вторично насипване на ТБО;
 • Уплътняване и подравняване на ТБО;
 • Запръстяване с 20 см. земни маси;
 • Изграждане на газови кладенци успоредно с напредъка по насипни дейности на ТБО;
 • Изграждане на габионните стени успоредно с насипването в западния и северозападния контур на имота;
 • Изграждане на горен изолационен екран:
  - Газов дренажен слой от едностранно каширан дренажен геокомпозит;
  - Геоглинен екран;
  - Дренажен слой от двустранно каширан дренажен геокомпозит за атмосферни води;
  - Подхумусен слой с дебелина 0,70м – наклоните и контурите за рекултивация;
  - Хумусен слой - 0,30 m.
 • - Отводнителна система за чисти води;
 • Контролно-измервателна система.

Екологът на общината и координатор на проекта Елена Смиленова разясни дейностите и постигнатите резултати по изпълнението на техническата рекултивацията на депото. Тя обърна внимание, че с осъществяването на този проект се реализира понижаване на отрицателното влияние върху съставените елементи на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; отстраняват се рисковете, произлизащи от придвижването и разпространяването на замърсявания в тялото на депото и отвън него. Намаляват се и рисковете за човешкото здраве.