MZ logo

ЗАПОВЕД
РД-01-123 / 30.01.2024 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД N2 РД-О1- 93/24.01.2024 год.

На основание чл. 63а, ал. 1 и ал.2 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед увеличената заболяемост, достигнала епидемични стойности, от 467 на 10 000 души от населението към 29.01.2024 г. от грип и ОРЗ на територията на Софийска област, увеличаващата се циркулация на изолиран грипен вирус тип А на територията на Софийска област и увеличен брой на отсъстващите ученици и педагогически персонал, решение на Областен оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ от 30.01.2024 год., както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област,

НАРЕЖДАМ:

I. Удължавам въведените временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област до 07.02.2024 год., включително, както следва:

  1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и детските консултации.
  2. Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ.

З. В детските градини и ясли да се провежда стриктен ежедневен филтър, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Да се осъществява двукратна дезинфекция на повърхности. Да се извършва често проветряване на помещенията.

  1. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
  2. Управителите на лечебни заведения да създадат организация по стриктно спазване на оперативните си планове за борба с грипа и ОРЗ.

II Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област за период от 01.02.2024 год. до 07.02.2024 год„ включително, както следва.

1. Преустановяване на присъствен учебен процес и провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици на територията на Софийска област.

  • Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната обстановка на територията на Софийска област.
  1. Заповедта да се сведе до знанието на Областен управител на Софийска област, кметовете на общините в Софийска област, ръководителите на лечебните и здравни заведения на територията на Софийска област и началника на РУО на МОН, за създаване на необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки.
  2. контрол по изпълнението на настоящата заповед да се осъществява от директор на дирекция „Надзор на заразните болести” към РЗИ Софийска област и длъжностни лица, определени от кметовете на общините.
  3. Заповедта влиза в сила от 01.02.2024 г.
  • Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Софийска област.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Софийска област, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението й.

Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА
Директор на РЗИ - Софийска област