Община Пирдоп спечели проект по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 62 129,20 лева.

Община Пирдоп ще предоставя патронажна грижа на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица с увреждания и хора в риск. За целта ще бъде нает персонал за предоставяне на услугите по домовете, за справяне с извънредната ситуация заради пандемията с COVID 19.