На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2020 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.

 2. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 3. Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 4. Докладна записка относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Пирдоп за периода 2019-2023 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 5. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища - частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 6. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 7. Докладна записка относно: Информация, свързана с изготвяне на План за действие на общинските концесии.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 8. Докладна записка относно: Определяне на представители на ОбС- Пирдоп за участие в работата на комисии за публични търгове и публично оповестени конкурси в Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 9. Докладна записка относно: Създаване на комисия за извършване оглед на състоянието на водохващанията и водопреносната мрежа на територията на Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 10. Докладна записка относно: Подписване на Споразумение за дофинансиране оперативния дефицит на МБАЛ-Пирдоп АД за периода 2020-2022 г.
  Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени в заседателната зала на ОбА-Пирдоп както следва:

27.01.2020 г. от 11.00 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА - дневен ред

27.01.2020 г. от 14.00 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - дневен ред

28.01.2020 г. от 14.00 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ - дневен ред

28.01.2020 г. от 15.30 ч. - ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ - дневен ред

 

ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ 
и ОБЩИНА ПИРДОП 

организират работна среща с Петър Захариев,
гл. инспектор от ТД на НАП - Софийска област, на тема:

„ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2020 ГОДИНА“

Работната среща ще се проведе на 23.01.2020 г. от 10.30 ч.
в лекторията на НЧ „Напредък 1869“ - гр. Пирдоп.

Вход СВОБОДЕН!

nsorbОт Националното сдружение на общините в Република България съобщават, че на 13 януари (понеделник), във връзка с планираните протестни действия на превозвачите на територията на страната, в редица общини и прилежащите към тях населени места ще бъде преустановен общественият превоз на пътници. Община Пирдоп не е сред засегнатите населени места.

По информация от Конфедерацията на автобусните превозвачи и Камарата на автобусните превозвачи, които са изпратили писма до НСОРБ, се планира протестните действия да продължат до поемането на ангажименти с конкретни срокове и предприемане на конкретни стъпки от страна на правителството за решаването на поставените от транспортните фирми проблеми.

На официалния сайт на НСОРБ е публикуван списък със засегнатите от протеста общини и населени места. Създадена е организация за своевременно актуализиране на постъпила информация за други засегнати общини и селища.

На основание чл.84, ал.4 и ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп,

Кметът на Община Пирдоп
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

от местната общност на:
ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2020 г.

Публичното обсъждане се организира:
На 15.01.2020 година (сряда) от 17:00 часа в Лекторията на читалище "Напредък 1869" - Пирдоп.
На 16.01.2020 година (четвъртък) от 10:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ - с. Душанци.

Проектът на бюджет на Община Пирдоп за 2020 г. e публикуван на официалната интернет страница на Община Пирдоп - www.pirdop.bg.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП

ПОКАНА

На 08.01.2020 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на Временната комисия по приемане на предложенията за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при следниия

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на постъпили предложения по промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

СТАНИСЛАВ ГОТЕВ
Председател на Временната комисия

Подкатегории