Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (свали файл)