З А П О В Е Д 

№196/20.04.2021

         На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.65, ал.1, във вр.с чл.27, ал.1, чл.61, т.2 от Наредбата за общинската собственост на Община Пирдоп и чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Решение № 38 по Протокол № 3 от заседание на ОбС – Пирдоп, проведено на 25.03.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

І. Да се открие процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.9141.1 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности“ в кв. 89 представляващ помещение с площ от 8,70 кв.м. за часовникарски услуги, при следните условия:

1. Начална конкурсна наемна цена, без включен ДДС (сделката не се облага с ДДС) – 6,00 (шест) лв./кв.м.

2. Отдаването на имота под наем е за срок от 7 (седем) години, считано от датата на сключване на договора за наем.

3. Депозит за участие в публично оповестения конкурс - 10% от началната конкурсна цена, внесен на гише №3 „Каса” в сградата на Общинска администрация - Пирдоп или по банков път по сметка на Община Пирдоп : IBAN-BG84CECB 9790 3391 1921 00, BIC код: CECBBGSF в Централна кооперативна банка – клон Карлово, офис град Пирдоп до 14.00 часа часа на 26.05.2021 г. (включително).

4. Цена на конкурсната документация – 50,00 лв. (петдесет лева, 00 стотинки)

5. Място и срок за закупуване на конкурсната документация:

Сградата на Общинска администрация – Пирдоп, пл.“Тодор Влайков“ № 2, ет.1, гише № 3, “Каса”, всеки работен ден от 8.00 – 15.30 часа, до 26.05.2021 година.

6. Място за получаване на конкурсната документация - сградата на Общинска администрация - Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2, ет.1, гише № 1, „Център за информация и услуги“ срещу представен платежен документ.

7. Място и краен срок за подаване на заявленията за участие в публично оповестения конкурс - сградата на Общинска администрация - Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2, ет.1, гише № 1, „Център за информация и услуги“ всеки работен ден от 8.00 – 16.30 часа, до 26.05.2021 година.

8. Начин на плащане на наемната цена – Ежемесечно, до 10-то число на месеца за предходния месец, по банков път по сметка на Община Пирдоп: IBAN: BG 97 СЕСВ 9790 8491 1921 00, BIC код: СЕСВBGSF в ЦКБ – клон Карлово, офис – гр.Пирдоп, код за вид плащане: 444200 или в сградата на Община Пирдоп, с административен адрес: гр.Пирдоп, пл.“Тодор Влайков“ № 2, първи етаж, гише № 3, „Каса“, като първата месечна сума се внася преди подписване на договора.

9. Дата, място и час на провеждане на публично оповестения конкурс - Заседателната зала на Общинска администрация - Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ № 2, трети етаж на 27.05.2021 год. от 11.00 часа.

10. Специфични условия за участие в публично оповестения конкурс:

С предимство са кандидатите, отговарящи на следните условия:

- кандидатите да имат минимум пет години квалификационен опит с предмета на дейност, визиран в раздел І, а именно часовникарски услуги;

- ползване на обекта по предназначение – ателие за услуги.

11. Време и начин за оглед на имота.

Извършва се само от кандидатите, закупили конкурсни книжа всеки работен ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 16.00 часа, след предварителна заявка на тел.: 07181 5242 вт.28 С.Иванова

II. Утвърждавам конкурсната документация за предоставяне възмездно под наем на имота, описан в раздел I.

Копие от настоящата заповед да се постави на информационното табло в сградата на Община Пирдоп, да се публикува на сайта на Общината, а обява да се публикува в местен вестник, на сайта на Общината и да се постави на информационното табло в сградата на Община Пирдоп.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ   /П/

Кмет на Община Пирдоп

СИ/ЕПОСТСУиИСДУР

 

Обява - публично оповестен конкурс.

Документация - провеждане на публично оповестен конкурс.