УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящото настъпване на летния сезон и очакваните високи температури ви уведомяваме, че опасността от възникване и бързо разпространяване на горски и полски пожари рязко нараства, което налага повишаване на бдителността на всички граждани.

Забранено е паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци върху земеделски земи.

 Запаленото стърнище създава опасност от пожари, които да се прехвърлят към съседни обработваеми площи, гори и населени места. Тази практика е вредна за самата почва и   същевременно увеличава процентът на въглеводородни емисии и фините прахови частици във въздуха. Също така заради дима, особено при огън в близост до автомобилни пътища, нараства и опасността от катастрофи.

 Информация за санкциите спрямо нарушителите.

  1. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба от 1500 до 6000 лв. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лв.
  2. Съгласно Закона за опазване на околната среда с глоба от 200 до 20 000 лв. за физически лица, имуществени санкции от 5000 до 500 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.
  3. Съгласно Наредба за опазване на селскостопанското имущество с глоба от 100 до 500 лв.