OIC Sofia

На 09 юни 2021 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Пирдоп. Срещата ще се проведе в зала „Лектория“ на читалище „Напредък“ (пл. „Тодор Влайков“ №3). 

Екипът на ОИЦ-София ще представи проект на Споразумението за партньорство на Република България - националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2021 година, както и интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ), предвиден в Стратегията за развитие на Югозападния район (на ниво NUTS II). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

От 13:30 до 15:00 часа, на площад „Тодор Влайков“ в гр. Пирдоп, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна, по време на която експертите ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

На 10 юни 2021 г. екипът на ОИЦ-София ще посети община Мирково.

ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Програма