СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)