IMG b3c9adad26878a03d314398da16a9e45 VОт днес със заповед на министъра на земеделието се забранява паленето на стърнища в земеделските площи.

От Министерство на вътрешните работи и областната администрация на Софийска област уведомяват, че във връзка с високите температури на територията на страната и наличието на суха растителност, опасността от възникване на пожари в земеделските територии, от там и в горските и урбанизираните райони, е изключително висока. Предпоставка за възникване на пожари е почистването на земеделските земи и паленето на огън на открито.

Призоваваме местното население, туристическите групи, посетителите в гората, ползвателите и собствениците на земеделска земя, за проява на особена бдителност и спазване на противопожарните правила и ред.

Бъдете бдителни! Припомняме на гражданите и стопаните, че паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци върху земеделски земи е абсолютно забранено и подлежи на санкции.

С цел недопускане на палежи в защитени територии, в земеделски земи и гори на територията на община Пирдоп, периодът от 01 април до 30 ноември 2021 г. е определен за пожароопасен. Информация за санкциите спрямо нарушителите:

  1. Съгласно Закона за опазване на земеделските земи с глоба от 1500 до 6000 лв. При повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лв.
  2. Съгласно Закона за опазване на околната среда с глоба от 200 до 20 000 лв. за физически лица, имуществени санкции от 5000 до 500 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двоен размер.
  3. Съгласно Наредба за опазване на селскостопанското имущество с глоба от 100 до 500 лв.