Община Пирдоп, на основание чл.128, ал.3 от  ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план  (План за регулация и застрояване) на поземлен имот с идентификатор 56407.138.47 по КК и КР на гр.Пирдоп, собственост на „СТАР СИТИ ПАРК” ЕООД, ЕИК 206139069, представлявано и управлявано от Христо … Близнаков, за ”Търговска и обслужваща дейност” със следните устройствени показатели: Устройствена зона – СМФ; Плътност на застрояване - 50%; Коефициент за интензивност на застрояване (Кинт) 1,5;  Минимална озеленена площ - 30%; Височина до 10м., гр.Пирдоп,  община Пирдоп, Софийска област.

Проектът е изложен за разглеждане в стая №2 в сградата на общинската администрация.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Пирдоп.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп