ОБЩИНА ПИРДОП

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп, общ. Пирдоп и гр. Златица, общ. Златица, Софийска област

с оператор: „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп
с предмет на дейност производство на анодна мед и катодна мед.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 24.09.2021 г. до 24.10.2021 г., в сградата на общината на пл. „Тодор Влайков“ №2, ет.2, стая №5, всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч. и на интернет адрес: http://eea.government.bg/bg/obyavi/pgapz-doc-21/Aurubis_2021.zip.

Обявата е поставена и на информационното табло в сградата на общината.

Лице за контакти: Е. Смиленова - Еколог, тел. 07181 52 42, вътрешен – 29.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.