Община Пирдоп в качеството й на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Пирдоп”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-6.002-0196-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и утвърдена от Кмета на Община Пирдоп „Процедура за подбор на потребители”

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор и включване на потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги  ( със средства на потребителите), помощ при текущо почистване на дома на потребителя, поддържане личната хигиена на потребителя, поддържане на социални контакти и др. .

  1. Допустими целеви групи по Направление 1: Дейност „Патронажна грижа“
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Други уязвими групи, включително лица поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Община Пирдоп ще предоставя посочените в услуги на минимум 22 потребители (броят на потребителите е определен в процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.), с настоящ адрес в община Пирдоп, заявили необходимост от тях.

Община Пирдоп ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще бъдат наети за предоставяне на услугите на потребителите.

Кандидат-потребителите от целевите групи по т.1. могат да заявят необходимост от предоставяне на услугите, в сградата на Общинска администрация гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2, ет.3 всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Лице за контакти: Моника Димитрова – специалист „Деловодство и ЦУИГ“ – тел: 0887563494

ОБЯВА