Община Пирдоп в качеството й на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Пирдоп”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-6.002-0196-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” и утвърдена от Кмета на Община Пирдоп „Процедура за подбор на персонал”

ОБЯВЯВА

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги  за следните позиции:

 1. „Предоставяне на патронажна грижа в община Пирдоп”

Работа на терен, в домашна среда в населените места на община „Пирдоп".

 • На трудов договор с четири часова заетост:
 1. длъжност „Психолог" – 1 лице, на трудов договор за 12 месеца;
 2. длъжност „Шофьор" – 1 лице, на трудов договор за 12 месеца;
 3. длъжност „Домашен помощник„ – 4 лица, на трудов договор за 12 месеца;
 4. длъжност „Медицинска сестра" – 2 лица, на трудов договор за 12 месеца;
 1. „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

Център за обществена подкрепа и Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения гр. Пирдоп

 • На трудов договор с четири часова заетост:
 1. длъжност „Технически организатор“ – 4 лица, на трудов договор за 12 месеца
 2. длъжност „Организатор пропускателен режим / Охрана“ – 4 лица, на трудов договор за 12 месеца
 3. длъжност „Хигиенист“ – 4 лица, на трудов договор за 12 месеца;

Сключването на договорите с наетия персонал и определяне на индивидуалните възнаграждения ще се извърши съгласно изискванията на Методология за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.                        

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

I. Специфични изисквания за заемане на длъжностите:

- Да имат практически опит в работа с потребители на медико-социални грижи и техните близки или да са осъществявали сходни дейности по проекти и програми в областта на социалните услуги, здравеопазването или социалното включване;

- Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, заетостта и социалните услуги (за които длъжности е приложимо);

- Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.

II. Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за заемане на съответните длъжности, представят следните документи:

- Заявление - по образец;

-  Автобиография - по образец;

-  Документ за завършено образование – копие;

- Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;

 • Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.- Документи удостоверяващи допълнителна квалификация, съотносими към длъжността. Комплект с документи за кандидатстване по образец ще се получават в сградата на Общинска администрация – гр. Пирдоп, ет.3.
 • Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

- допускане по документи;

- събеседване (интервю) с кандидатите.

 1. Срок и място на подаване на документите

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2, ет.3  в срок до 17:00 ч. на 30.09.2021 г.

Единствено одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на договор.

Лице за контакти: Моника Димитрова – специалист „Деловодство и ЦУИГ“ – тел: 0887563494

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

ОБЯВА