RUO logoВ изпълнение на Заповед №РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т. 7-10 от Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, публикувани в секция „COVID-19” на сайта на Регионално управление на образованието - София област, съобразно получената актуална информация от РЗИ - Софийска област за 14-дневната заболяемост в общините на територията на областта към 27.10.2021 г., е създадена следната организация на учебния процес в образователните институции на територията на Софийска област през следващата седмица, считано от 29 октомври 2021 r.:

  1. В 12 от общините: Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Костинброд, Правец, Самоков, Своге и Сливница се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на т. 7 от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т. 3 от Заповед №РД 093596 от 20.10.2021 г. на МOH, до намаляване на 14-дневната заболяемост в общините или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

  2. В 4 от общините: Ихтиман, Костенец, Мирково и Пирдоп са преустановени присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 население в изпълнение на т.8 от Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.4 от Заповед №РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, считано от 29 октомври до 5 ноември 2021 г., вкл. Присъственото обучение и обучението от разстояние чрез използване на средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии се осъществява по график, изготвен от директорите на училищата и утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката. Заповед N2 РД 09-3875/27.10.2021 г. с приложението към нея е публикувано на сайта на РУО-София област, а Заповедта на МОН за община Пирдоп ще бъде публикувана на сайта, веднага след получаването й от МОН. От приложението може да се запознаете кои класове и паралелки са в ОРЕС.

  3. В останалите 6 общинн от областта: Антон, Долна баня, Златица, Копрнвщица, Чавдар и Челопеч продължават да се провеждат присъствените учебни занятия за всички ученици, като директорите на образователните институции следят актуалните данни за 14-дневната заболяемост в съответната община и ситуацията в училището, и при наличие на обстоятелствата по т.5 от Заповед №РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, предприемат съответните действия: изпращат до РУО-София област доклад и предложение за график за преминаване към ОРЕС на принципа на ротация на 50% от паралелките в училището, за получаване на разрешение от МОН.

Писмо №20-1453/ 28.10.2021 г. от Росица Иванова, началник на РУО-София област.