Nap Logo

30 юни 2022 г. е крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане от юридическите лица за 2021 г.

Това се отнася и за лицата осъществяващи дейност като еднолични търговци и за земеделските стопани, които формират данъчната основа за облагане на доходите си по реда на ЗКПО.

Годишните данъчни декларации на юридическите лица се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис. Едноличните търговци и земеделските стопани, формиращи дохода си по реда на ЗКПО, могат да подават годишните данъчни декларации по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и с персонален идентификационен код, издаден от НАП.

До 30 юни 2022г. самоосигуряващите се лица – еднолични собственици на търговски дружества, съдружници в търговски дружества, еднолични търговци и земеделските стопани формиращи данъчната си основа като еднолични търговци следва до подадат и осигурителна декларация образец №6 за 2021 г. в която декларират авансово внесените осигурителни и здравноосигурителни вноски през 2021г. и вноските определени при годишното изравняване на осигурителните вноски.

 

Източник: ЦУ на НАП