Община Пирдоп, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №34 от 31.03.2022 г. на Общински съвет – Пирдоп, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населеното място, трасе за кабел „НН“, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 56407.7.54 от поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 до поземлен имот с идентификатор 56407.138.5 по КККР на гр.Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ чрез Община Пирдоп пред Административния съд – София, в 30-дневен от обнародването в „ Държавен вестник“.

Обявлението е обнародвано в ДВ, бр.30 от 15.04.2022 г.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп