MZ logoЗаповед №РД-01-341_10-08-2022 на директора на РЗИ-Софийска област, относно отмяна на Заповед №РД-01-329/19.07.2022 г.

 
На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции и във връзка с т. IV от Заповед № РД-01-384/ 09.08.2022г. на министъра на здравеопазването, в сила от 11.08.2022г. и Писмо рег. № 16-01-104/ 10.08.2022г. на Главния държавен здравен инспектор,

НАРЕЖДАМ:

I. Отменям Заповед № РД-01-329/ 19.07.2022г. на директора на Регионална здравна инспекция – Софийска област за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област за срок от 20.07.2022г. до 19.08.2022г.
II. Настоящата Заповед влиза в сила от 11 август 2022г.
III. Заповедта да се доведе до знанието на областния управител на Софийска област, на директора на ОД на МВР и на кметовете на общините – за сведение.
IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Софийска област.
V. Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

Препис от заповедта – по реда за сведение и изпълнение.

 
 
Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА
Директор на РЗИ - Софийска област