logo baseinova dir

Община Пирдоп информира заинтересованите граждани, които са собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че съгласно § 41, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот.

Фирмите и гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., до 28 ноември 2022 г. трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот. Регистрацията става в Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив.

Подробна информация за фирми-собственици на водовземни съоръжения за подземни води, може да се намери на адрес: https://www.earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=2179

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок, не могат да бъдат ползвани. При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 28.11.2022 г., същите ще се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

Допълнителна информация само за физически лица:

Гражданите, собственици на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствени потребности, разположени в границите на населените места и селищните образувания, трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

  1. трите имена на собственика на имота;
  2. данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
  3. дълбочина на кладенеца;
  4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
  5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;
  6. цел, за която се ползва водата.

Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите на основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г)

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА!

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.