СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока на изпълнението на проект ''Патронажна грижа + в община Пирдоп“ 

На 28.10.2022 г. Г-н Ангел Геров – Кмет на община Пирдоп сключи допълнително споразумение с Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2021 г., за удължаване срока на изпълнението на проект ''Патронажна грижа + в община Пирдоп“ за допълнителен период от 6 месеца. По този начин бе осигурено предоставянето на социална услуга за още 6 месеца на 22 лица - потребители на услугата "Патронажна грижа", както и 63 лица - потребители на социалните услуги в Център за обществена подкрепа и Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения в Община Пирдоп.

Основната цел на проекта е да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Целта ще се постигне чрез предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Осигуряването на допълнително финансиране за период от 6 месеца е в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.004-0196-C01, процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г.

Проекта е на стойност 63 682,07 лева, от които 63 682,07 лева са финансирани от ЕС, чрез ЕСФ и 0,00 лева национално финансиране.

Продължителността на дейностите по проекта е 6 месеца от 02.11.2022 г. до 02.05.2023 г.