Програма „Развитие на човешките ресурси“

СЪОБЩЕНИЕ

От 03.04.2023 г. до 13.04.2023 г. Община Пирдоп стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в Проекта „Грижа в дома в Община Пирдоп“ - за целеви групи, както следва:

1. Възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
2. Служители на доставчици и интегрирани здравно-социални услуги.

I. Подаване на заявление-декларация от кандидат-потребител за включване в Проекта „Грижа в дома в Община Пирдоп“ (заявлението може да изтеглите тук).

Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Пирдоп. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
 • пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

Заявленията-декларации от лицата с увреждания се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

II. В тази връзка Община Пирдоп ще назначи лица на длъжност „Домашна помощница“, които ще имат задължения по предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както следва: помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: основно
 • Трудов стаж: не се изисква
 • Други: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство (удостоверява се с приложен документ).
 • Специфични изисквания: гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания;
 • Вид договор: Трудов - за определен срок, съгласно условията на проекта (12 месеца)
 • Работно време: 8 часа /пълно работно време/ или повече наети лица при пропорционалната заетост на непълно работно време.

Желаещите могат да подават Заявления-декларации в „Центъра за информация и услуги на граждани“ на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа в срок до 13.04.2023 г. (заявлението може да изтеглите тук).

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • автобиография;
 • документ за завършено образование (копие);
 • сертификат от обучение и др. (копие).

Договор BG05SFPR002-2.001-0213-С01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“