Програма „Развитие на човешките ресурси“

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!
Продължава подаването на заявления от потребители на услуги

Информираме Ви, че продължава подаването на Заявления от потребители на услуги в изпълнение на проект: BG05SFPR002-2.001-0213-С01 „Грижа в дома в Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Проектното предложение предвижда осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа от територията на Община Пирдоп. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно- социални услуги в домашна среда. Целта на проекта е да се осигури подкрепа на представителите на целевите групи чрез осъществяване на следните дейности:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Според индивидуалните потребности, потребителите на услуги ще бъдат подпомогнати при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Изпълнението на дейностите е насочена към 40 потребители (Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания). Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в дома, които ще се предоставят за срок от 12 месеца.

Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както следва:

  • помощ в дома, която включва дейности като почистване, пране, социални контакти и др.;
  • медицински услуги, не дублиращи тези предоставяни по НЗОК - мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;
  • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост;
  • осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;
  • спoред индивидуалните потребности, потребителите на услуги ще бъдат подпомогнати при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни

административни и битови услуги (със средства на потребителите);

  • психологическа подкрепа за лица от целевите групи; Услугите ще се предоставят от екип от специалисти.

Заявленията-декларации от лицата с увреждания се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.