Logo ES 2

ПОКАНА
ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ
ОТНОСНО ПРОЕКТ
„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПИРДОП“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“
Административен договор
BG05SFPR002-2.001-0213-C01 “Грижа в дома“
Финансиран от Европейския социален фонд „Плюс“, чрез Програма на човешките ресурси 2021-2027

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по проект „Грижа в дома в община Пирдоп“, която ще се проведе на 05.05.2023 год., от 10:30 часа в Заседателна зала на Община Пирдоп.

Проект „Грижа в дома в община Пирдоп“, договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0213-C01, се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“,  Приоритетна ос " Социално включване и равни възможности".

На пресконференцията ще бъде представена информация за предстоящите дейности по проекта.