Logo ES 2Проект: № BG05SFPR002-2.001-0213-C01

 

   „Грижа в дома в Община Пирдоп“
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
www.esf.bg

IMG 20230505 104015Финансираща програма: Програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
Процедура за БФП:
BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“
Административен договор:
№ BG05SFPR002-2.001-0213-C01
Обща стойност на проекта: 
219 787,60 лв., 100% БФП

На 05.05.2023 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на община Пирдоп се състоя пресконференция, на която беше представен проект BG05SFPR002-2.001-0213-С01 „Грижа в дома община Пирдоп“ по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд плюс.

Ръководителят на проекта Лушка Лалова - специалист „Социални дейности“ в Община Пирдоп, представи подробно целите, заложените дейности и очакваните резултати от изпълнението му.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации за 40 потребители за срок от 12 месеца. Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“. Изпълнението на целите на проектното предложение допринасят за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Основната цел на проекта е фокусирана върху създаването на интегрирана здравно-социална услуга в общността, която да доведе до подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в невъзможност от самообслужване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на релевантен капацитет за предоставянето й.

Специфичните цели на проекта са:
1. Изграждане и въвеждане на модел за грижа в дома за възрастни хора в невъзможност от самообслужване и хора с увреждания;
2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на потребителите;
3. Постигане на съответствие с националните и европейски препоръки, приоритети и принципи при осигуряване на сходни услуги за уязвимите групи на обществото. Изпълнението на заложените цели ще се осъществи чрез реализирането на комплекс от синергични дейности в т.ч.: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за лицата от целевите групи; 2. Доставка на храна и продукти, в т.ч. – от първа необходимост; 3. Предоставяне на информация за потребителите относно превенция и профилактика на здравето, социално значими заболявания, в т.ч. – консултации със специфични специалисти; включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост; 4. Изграждане на кадрови капацитет за предоставянето на услугата чрез регулярни обучения и супервизии.

Целеви групи, обхванати от проекта:
- 40 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;

Основни очаквани резултати:
Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 40 потребители и др.