На 15.05.2023 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще бъдат проведени заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Пирдоп, както следва:

         13.00 часа - Постоянна комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори;
         14.00 часа - Постоянна комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика;
         15.00 часа - Постоянна комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм,

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

         1. Обсъждане и изготвяне на становища ведно с проект на решение по Предложение с вх. 9400-1418/27.04.2023 г. от група общински съветници за провеждане на местен референдум в Община Пирдоп с въпрос:Съгласни ли сте, имоти, общинска собственост - пасища и мери в община Пирдоп, да бъдат предоставени на частни инвеститори за изграждане на фотоволтаични централи?„.